لزوم استفاده از غلطک ها در جاده سازی

در جاده سازی مواردی باید رعایت گردد که رعایت آنها بستگی مستقیم به میزان تراکم، چه در آسفالت کاری و چه در زیرسازی دارد و با بالابردن تراکم و یا غلظت(متراکم کردن مواد بکار رفته در جاده سازی) نیاز به غلطک ها را نمایان می سازد.
عواملی که پدیدآورنده این نیاز هستند عبارت اند از:

 1. آسفالت جاده ها که باید دارای مقاومت کافی برای حمل و توزیع بارهای دینامیکی و استاتیکی بوده، بدون اینکه در بافت آنها تغیر شکلی روی دهد.
 2. در جاده ها باید درجه معینی از قابلیت انعطاف ملحوظ باشد، بدون اینکه عملیات زیرسازی و نوع زمین زیرسازی از نظر دور بماند.
 3. مقاومت به تغییر شکل پلاستیکی جاده در مقابل چرخ های شیاردار، آج دار و یخ شکن به اندازه کافی باشد.
 4. مقاومت به فرسایش جاده، نسبت به افزایش میزان ترافیک.
 5. راحتی سفر در جاده که ناشی از مقاومت به لغزش جاده و کیفیت سطح، استحکام جاده و ثبات ضریب اصطکاک می باشد.
 6. جلوگیری از نفوذ آب به لایه های زیرین با نفوذ ناپذیر کردن لایه های سطحی

بدیهی است برای دست یافتن به موارد فوق، وسیله یا وسایلی مورد نیاز هست که رایج ترین آنها غلطک ها هستند.امروزه صنعت راهسازی بدون استفاده از غلطک ها نمی تواند مفهوم داشته باشد.

تعریف تراکم

تراکم یعنی بالا بردن غلظت مواد با بکارگیری نیروی موجود بین ذرات آنها.
وقتی به ماده ای جهت متراکم کردن آن نیرویی وارد می کنیم و نیرو را افزایش می ئهیم به حدی می رسیم که اگر نیرو از آن بالاتر رود در ماده ترک ایجاد خواهد شد.با توجه به این مطلب اعمال نیرو حدی داشته که از روی ضریب قابلیت تراکم پذیری ماده تعیین می گردد.

ضریب تراکم پذیری

ضریب قابلیت تراکم پذیری ماده را بصورت زیر تعریف کرده اند:

حد پایداری و ماکزیمم تغییر شکل

حد پایداری، ماکزیمم نیروی اعمال شده می باشد و ماکزیمم تغییر شکل عبارت است از تغییر شکلی که بر اثر اعمال همین نیرو پیش می آید قبل از اینکه در آسفالت و یا در مواد زیرسازی ترک ایجاد شود.
ضریب K نشان دهنده میزان تراکم پذیری ست و بعنوان مثال در مورد آسفالت هر چه مقدار K پایین تر باشد، نشان دهنده نازکی آسفالت و پایداری نامطمئن آن بوده و امکان ایجاد ترک در مواقع غلطک کاری بیشتر می باشد.

درجه تراکم یا درصد تراکم

درجه تراکم و یا درصد تراکم به صورت زیر تعریف می شود:

که در این فرمول yF دانسیته زمین یا آسفالت تحت عمل کوبش می باشد. yL دانسیته ماکزیمم بعنوان دانسیته مبنا مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع غلظت خاک و یا مواد در حالت کاملا خشک و یا سخت ترین حالات خود می باشد که اندازه گیری و تعیین در هر صورت با روش ها و دستگاه های آزمایشگاهی صورت می گیرد.

روش های متراکم کردن

برای کوبیدن و متراکم کردن خاک و آسفالت سه روش وجود دارد:

 1. روش وارد کردن فشار استاتیکی
 2. روش ضربه
 3. روش ارتعاش و وارد کردن فشار دینامکی

روش وارد کردن فشار استاتیکی

برای این منظور از غلطک های که صرفا بار استاتیکی به زمین وارد می کنند استفاده می شود.این نوع غلطک ها را در دو دسته متمایز تقسیم بندی می کنند:

الف)غلطک های چرخ لاستیکی که بر حسب وزن خود یعنی باری که از طریق چرخ های خود به زمین منتقل می کنند.این غلطک ها در سه دسته ۲،۴-۵تنی و ۴-۶تنی و بالاتر از ۶ تن گروه بندی شده اند.

ب)غلطک های استاتیکی که در آنها از چرخ های فولادی برای انتقال بار استاتیکی استفاده شده است.

این غلطک های بر حسب بار خطی استاتیکی که منتقل می کنند به دو دسته PD1 با بار استاتیکی خطی ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم بر سانتیمتر و PD2 با بار استاتیکی خطی بالاتر از ۶۰ کیلوگرم بر سانتی متر تقسیم شده اند.

تعریف بار خطی استاتیکی
بار خطی استاتیکی بدین معنی است که تماس غلطک را با زمین به صورت یک خط در نظر گرفته و توزیع بار را روی این خط بررسی می کنند.بار خطی استاتیکی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

وزن استاتیک غلطک=وزن استوانه ها+وزن بدنه غلطک

ااگر بار خطی استاتیکی افزایش پیدا کند تاثیر ضربه بر زمین بیشتر خواهد شد و این بدین معنی است که یک غلطک با داشتن بار خطی استاتیکی بالا سریع ترین زمین را متراکم می کند.غلطک های استاتیکی، توام با فشار استاتیکی یک تاثیر مشابه((خمیر کردن)) نیز بر زمین می گذارند.در صورتی که خاک نرم باشد به آسانی و بدون حرکت متقابل در هم فشرده می شود و در آن تغییر شکل پلاستیک رخ می دهد.

شکل های زیر بار بوجود آمده و توزیع تنش به وسیله دو چرخ فولادی و لاستیکی را نشان می دهد.

توزیع تنش توسط چرخ لاستیکی و چرخ فولادی

شکل های بالا توزیع تنش در خاک زیر یک بار گرد را نشان می دهد.شکل سمت چپ تنش فشاری عمودی و شکل سمت راست تنش برشی ماکزیمم را نشان می دهد.

روش ضربه
این روش نسبت به روش فشار استاتیکی نیروی بیشتری به زمین وارد می کند.بر اثر ضربه یک موج فشار به پایین زمین بیشتر می شود و فشارهای بالا را به عمق های زیاد می برد.تاثیرات تراکمی ناشی از ضربه تا اعماق ۱۰ الی ۲۰ متری زمین ثبت شده است.

روش ارتعاش و وارد کردن فشار دینامیکی

کوبنده های ارتعاشی ضربات پی در پی و سریعی را به سطح زمین وارد می کنند.هر ضربه یک موج فشار در زمین منتشر می کنند و ذرات خاک به جنبش در می آیند و بدین وسیله اصطکاک بین ذرات حذف می گردد.ذرات در حال جنبش در موقعیتی قرار می گیرند که حجم ذره تا حد ممکن کاهش پیدا می کند.
شکل زیر مقایسه ای بین سه روش استاتیکی، ضربه و ارتعاش را از نظر چگونگی توزیع فشار نشان می دهد:

وقتی که خاک را بوسیله عمل ارتعاش میکوبیم نتیجه به دو صورت ظاهر می شود.

 1. ذرات خاک به جنبش در می آیند و به این ترتیب اصطکاک داخلی بین ذرات خاک حذف می گردد و زمینه بوجود آمدن یک تراکم موثر در خاک پدید می آید.
 2. غلطک تنش های فشاری و برشی تولید می کند که قسمتی از تنش های تولید شده به دلیل وزن دستگاه استاتیکی هستند و قسمتی به دلیل موج های فشاری ایجاد شده، دینامیکی می باشند.

مثال:
تغییرات فشار در عمق های مختلف زمین در اثر اعمال ارتعاش زیر استوانه فولادی را با مشخصات زیر مورد بررسی قرا دهید:

بار:L
سطح دایره: A
واحد فشار زیر سطح: P
اگر D=25 سانتی متر و A=490.9 سانتی متر مربع
و L=2136.42 کیلوگرم و P=2136.42/490.9=4.35 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد، تغییرات فشار در عمق های مختلف زمین به صورت زیر خواهد بود.

در استفاده از روش ارتعاش دو موضوع قابل تعمق است:

 1. زمان بسیار کوتاه یک ضربه.(۰.۰۱ثانیه تا ۰.۰۲ثانیه)
 2. توزیع بارهای دینامیکی بسیار شبیه توزیع بارهای استاتیکی

لازم به ذکر است که اصل تراکم به وسیله ارتعاش و اصل تراکم بوسیله عمل استاتیکی دو اصل کاملا متفاوت هستند و پیدا کردن رابطه بین این دو کاری مشکل است.

تاثیر کوبیدن غلطک های ویبره(ارتعاشی)

غلطک های ویبره با ترکیبی از بارهای استاتیک و دینامیک کار می کنند.نوسانات به مقدار زیادی اصطکاک مخلوط را حذف می کند و شرایط بهتری برای تراکم آن بوجود می آید.تاثیر کوبیدن غلطک های ویبره عمدتا به عوامل زیر بستگی دارد:

 1. بار خطی استاتیکی (وزن استاتیکی)
 2. تعداد درام های ویبره
 3. تعداد عبورهای غلطک
 4. فرکانس و دامنه
 5. سرعت غلطک
 6. نسبت جرم قاب و درام
 7. قطر درام
 8. محرک بودن یا نبودن درام
۱-تاثیر بار خطی استاتیکی(وزن استاتیکی)

چنانچه وزن استاتیکی یک غلطک ویبره زیاد گردد، فشارهای استاتیکی در خاک متناسب با وزن زیاد خواهد شد.آزمایشات تراکم نیز تایید کرده اند که تاثیر عمیقی یک غلطک ویبره تقریبا متناسب با وزن آن می باشد.بنابراین بار خطی استاتیک حتی در مورد غلطک های ویبره نیز پارامتر بسیار مهمی است.

۲-تعداد درام های ویبره

با دو درام ویبره تعداد عبور غلطک می تواند کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت آن بالا رود یکی از مزایای اصلی غلطک های ویبره با دو درام ویبره این است که درجه تراکم تعیین شده می تواند با تعداد عبور کمتری نسبت به غلطک های استاتیک بدست می آید.

۳-فرکانس و دامنه

فرکانس و دامنه عوامل همواره عوامل مهمی در رابطه با کوبیدن ویبره می باشند.یک برنامه تحقیقاتی توسط موسسه تحقیقاتی شرکت دایناپاک انجام شد که هدف آن بدست آوردن داده های مناسب نوسان برای کوبیدن ویبره آسفالت بوده است.
با استفاده از یک ماشین مخصوص تست، نقش فرکانس و دامنه بررسی شده و نتایج خوبی با فرکانس هایی در محدوده ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ vibre/min و دامنه هایی به اندازه ۰.۴تا۰.۸ میلی متر بدست آمده است.جهت جلوگیری از بوجود آمدن جین و چروک و تشکیل امواج بر روی سطح، به فرکانس های بالا احتیاج است.یک افزایش در دامنه، سبب افزایش مسلم اثر عمقی تراکم در تمام محدوده فرکانسی می گردد.

۴-سرعت غلطک

تمایل به افزایش سرعت غلطک نیز فرکانس های بالا را ایجاب می کند.در گذشته اینطور تصور می شد که اثر تراکم یک غلطک ویبره به مقدار زیادی وابسته به سرعت غلطک زدن است.ولی بررسی های اخیر در سوئد اثبات کرده است که سرعت غلطک کمتر از آنچه قبلا تصور می شد اهمیت دارد.
این بررسی ها که توسط اداره ملی راه های سوئد با یک غلطک ویبره تاندم به وزن ۶ تن و روی لایه اساس قیر به ضخامت ۵ سانتی متر اجرا شده، نشان داد که درجه تراکم، هنگام افزایش سرعت از ۲.۵km.h به ۱۰km/h تنها کاهش متوسطی داشته است.

در آزمایش دیگری گه روی ساختمان سک شاهراه در سوئد، با غلطک ویبره تاندم به وزن ۱۰ تن جهت کوبیدن یک لایه پوششی ۳.۵ سانتی متر انجام گرفت، در سرعت ۱۰km/m تقریبا درجه تراکم به مقدار یک درصد کمتر از سرعت ۵km/h بدست آمده بود.
تجربه عملی ثابت کرده است که در سرعت های بیش از ۱۰km/h، غالبا درجه تراکم تعیین شده بدست می آید و در نتیجه ظرفیت سطحی بالا خواهد رفت.در صورتی که برای بایه های ضخیم و درجه حرارت های کم مخلوط، چگالی زیادی مورد نیاز باشد، سرعت های کمتری حدود ۳ تا ۶km/h توصیه شده است.
جدول زیر نتایج تست های تراکم روی لایه پوشش ۳۰۵ سانتی متری با غلطک ویبره تاندم به وزن ۱۰ تن را وقتی که سرعت غلطک و تعداد عبور تغییر کرده است نشان می دهد.


۵-نسبت بین جرم قاب و درام

تناسب جرم قاب و درام ویبره در تمام غلطک های ویبره تاثیر قطعی روی راندمان تراکم دارد.قاب سنگین مطلوب تر و مقرون به صرفه تر است زیرا درام بیشتر به سطح خاک فشرده شده و نوسان منظم تری بدست می آید.اگرچه در این مورد یک حد ماکزیمم وجود دارد که اگر بیشتر از آن شود، آنگاه جرم قاب موجب می گردد که نوسانات، بیش از حد مستهلک شوند.

۶-قطر درام

یک ارتباط مسلم بین قطر درام و بار خطی استاتیک وجود دارد.برای بار خطی استاتیک زیاد قطر درام نیر باید بزرگ باشد.ولی خواص بسیار متغیر مخلوط های آسفالت نیز می باید در نظر گرفته شود و لذا بیان قوانین کاربردی و عمومی در رابطه با اثر قطر درام روی راندمان تراکم مشکل می باشد.تحقیقات بیشتری به منظور تعیین نقش دقیق تر این عوامل هنوز مور نیاز است.

۷-محرک بودن یا نبودن درام

یک درام محرک در غلطک ویبره تمایل کمتری برای حرکت لایه های سطحی خاک، نسبت به درام های غیر محرک دارا استدر آزمایشگاه شرکت دایناپاک تغییر مکان خاک، به کمک لایه های عمودی ماسه رنگ شده که داخل خاک قرار می گیرند، اندازه گیری شده است.در سرعت های کم، یک درام غیر محرک، ویبره، بیشترین تغییر مکان را ایجاد می کند.


این تغییر مکان هنگام استفاده از درام محرک، بطور قابل ملاحظه ای نسبت به درام های غیر محرک کمتر بوده، بنابراین خطر ترک برداشتن سطح کمتر می گردد.تغییر مکان کمتر سطح همچنین برای تراکم لایه سطحی، بخصوص در خاک های با داه بندی یکنواخت مناسب است.

انواع غلطک های ارتعاشی

۱-غلطک های ارتعاشی صفحه ای Vibrating plate compactors

عمق تاثیر این کوبنده ارتعاشی ۲ الی ۲.۵ متر می باشد.کوبنده صفحه ای زمین را خوب متراکم می کند ولیکن سرعت پیشروی و ظرفیت کاری آنها کم است.

۲-غلطک های ارتعاشی کششی Tow type rollers

بهره برداری از این نوع غلطک در حدود سال ۱۹۵۰ شروع شد.بکارگیری این غلطک ها قدم بزرگی به جلو بود.چون ظرفیت کاری آنها زیاد و خصوصیات قابل تغییری جهت استفاده برای انواع خاک ها دارند.دسته بندی وزنی آنها بین ۴ تا ۶ تن می باشد.ولیکن امروزه به بالاتر از ۱۵ تن نیز رسیده اند.

۳-غلطک های پاچه بزی Tamping Foot Rollers
غلطک های ارتعاشی کششی پاچه بزی برای کوبیدن و متراکم کردن خاک رس و سایر خاک های چسبنده مورد استفاده قرار می گیرند.غلطک های کششی بالشتکی که سطح تماس بیشتری با زمین دارند و تاثیر غلطک های پاچه بزی را نیز با خود دارند

۴-غلطک های ارتعاشی خودکششی
غلطک های خود کششی با چرخ های لاستیکی محرک برای متراکم کردن خاک و ماسه ها و کوبیدن آنها کاربرد دارند.از نظر تاثیر وزنی، نصف وزن این غلطک ها روی استوانه ارتعاشی عمل می کنند.این غلطک ها دارای یک موتور هیدرولیکی هستند که باعث حرکت .وزنه خارج از مرکز ارتعاشی می شود.

۵-غلطک های ارتعاشی با استوانه های پشت سر هم
در این نوغ غلطک ها از چرخ لاستیکی محرک استفاده نمی شود، بلکه حرکت بوسیله استوانه های فولادی که پشت سر هم قرار گرفته اند اعمال می گردد.هر دو استوانه قولادی توسط وزنه خارج از مرکز که توسط موتور هیدرولیکی به حرکت در می آیند مرتعش می شوند.این نوع غلطک های دارای قدرت متراکم کنندگی بالا، کوبندگی بهتر و قابلیت دانه بندی نمودن بهتر را دارند.
شکل زیر انواع غلطک های ارتعاشی و سیر تکاملی غلطک ها را از نظر حرکت و انتقال ارتعاش نشان می دهد.


مکانیزم ویبره (ارتعاش)
دوران وزنه های خارج از مرکز درون رول موجب ایجاد ارتعاش(ویبره)می شود.وزنه ها بر روی شافت هایی نصب شده اند که حرکت یکی از آنها موجب حرکت دیگری خواهد شد.
نشیمنگاه این شافت ها بر روی برینگهای غلطکی یاتاقان بندی شده اند.این برینگ ها مخصوص کارهای سخت در نقاط ارتعاشی هستند.
روغنکاری این برینگها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای اطمینان از آن، عدسی های دو طرف رول به عنوان مخازن روغن کاری این برینگ ها محسوب می شوند.

مشخصات مکانیزم ویبره (ارتعاش)

 1. دامنه ارتعاش
 2. فرکانس وزنه خارج از مرکز
 3. سرعت زاویه ای
 4. نیروی کوبش(نیروی گریز از مرکز حاصل از وزنه خارج از مرکز)

دامنه و فرکانس در غلطک های ارتعاشی
در غلطک های ارتعاشی، حرکت ارتعاشی به وسیله یک وزنه خارج از مرکز تامین می شود جابجایی عمودی غلطک ها نیز ناشی از نیروی گریز از مرکزی است که وزنه خارج از مرکز بوجود می آورد.

دامنه حرکت ارتعاشی غلطک ها
دامنه عبارت است از نصف جابجایی عمودی غلطک.
مقدار واقعی دامنه با توجه به خصوصیات متفاوتی که نقاط مختلف زمین با هم دارند.یک مقدار ثابت نخواهد بود.آنجا که زمین سخت و الاستیک باشد دامنه افزایش پیدا خواهد کرد و در زمین های نرم که خاصیت پلاستیسیته بالا می رود و زمین حالت مستهلک کننده پیدا می کند دامنه کاهش پیدا می کند.شکل زیر دامنه ارتعاشی یک غلطک با وزنه خارج از مرکز را نشان می دهد.

اگر یک وزنه خارج از مرکز را به صورت شکل صفحه قبل در نظر بگیریم دامنه ارتعاش بر حسب میلیمتر به صورت زیر بدست می آید:

که در این فرمول:

M=جرم وزنه خارج از مرکز
r=شعاع دوران
Wd=وزن درام(استوانه فولادی)

فرکانس حرکت ارتعاشی غلطک
تعداد دفعات جابجایی عمودی غلطک در ثانیه را فرکانس حرکت ارتعاشی می گویند که توسط سرعت دورانی وزنه خارج از مرکز تعیین می شود.
فرکانس بر حسب هرتز(HZ) یا دور بر ثانیه (rev/sec) بیان می شود.
اگر داشته باشیم:

ω=۲πƒ=۲πn/60

که در این فرمول :
ω= سرعت زوایای بر حسب (rev/sec)
ƒ= فرکانس بر حسب HZ
n= دوران وزنه خارج از مرکز بر حسب دور بر دقیقه (rpm)

سیستم ارتعاشی (غلطک-زمین) دارای یک فرکانس تشدید است که این فرکانس به خصوصیات خاک و غلطک بستگی دارد.

فرکانس تشدید
هنگامی که فرکانس ارتعاشی غلطک با فرکانس طبیعی خاک یکسان یه به آن نزدیک شود موثرترین حالت تراکم رخ می دهد که به آن فرکانس تشدید می گویند.فرکانس تشدید به طور طبیعی بین ۱۳ تا ۲۷ هرتس تعیین شده است.
تاثیر فرکانس و دامنه از موقعی که این نوع غلطک ها مورد استفاده قرار گرفته اند مورد مطالعه بوده است.به عنوان یک اصل، تاثیر یک مقدار ماکزیمم دارد که این مقدار ماکزیمم بین فرکانس ۲۵ تا ۵۰ هرتس اتفاق می اقتد.در صورتیکه دامنه افزایش پیدا کند( در شکل زیر دو برابر شده است)،تراکم و عمق نفود هم در تمام حوزه فرکانس افزایش پیدا می کند.

غلطک هایی که برای کوبیدن حجم بزرگی از خاک و شنگ در لایه های ضخیم طراحی می شوند باید دامنه ای بین ۱.۵ تا ۲ میلیمتر داشته باشند که در این حالت فرکانس مناسب بین ۲۵ تا ۳۰ هرتز خواهد بود.(۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ نوسان در دقیقه).در دامنه بالا باید از فرکانس پایین استفاده کنیم.در صورتیکه در دامنه بالا از فرکانس بالا استفاده کنیم علاوه بر مشکلات دیگری که ممکن است بروز نماید تنش فوق العاده ا زیادی در یاتاقان بندی وزنه خارج از مرکز پیش خواهد آمد.

نیروی کوبش
نیروی کوبش یا نیروی گریز از مرکزی که از وزنه خارج از مرکز حاصل می شود به صورت فرمول زیر به دست می آید:

که در این فرمول
F=نیروی گریز از مرکز
m=جرم وزنه خارج از مرکز
ω=سرعت زاویه ای
r=شعاع دوران
نیروی گریز از مرکزی که توسط وزنه خارج از مرکز تولید می شود از طریق برینگ ها به زمین منتقل می شود.

غلطک خودکششی HC100

غلطک HC100 یک غلطک خودکششی دارای سیستم ویبره است که برای کوبش سطوح کاری فرودگاه ها، جاده ها و دیگر پروژه های بزرگ طراحی شده است.این غلطک با فرکانس معادل ۲۸ هرتز عمل می کند و منحصرا برای کوبیدن لایه های بستر و لایه های رویه کار مناسب می باشد.از مزایای دیگر این غلطک، امکان کوبش بسترهایی با لایه های سنگریزه(خرده سنگ) می باشد.
این غلطک از دو سازه اصلی(شاسی جلو و شاسی عقب(موتور)) تشکیل شده است که این دوبخش بوسیله مجموعه کمرشکن به یکدیگر متصل گردیده اند.

قسمت شاسی رول
سازه جلو از شاسی و رول ویبره تشکیل گردیده است.رول ویبره با استفاده از ضربه گیرهای لاستیکی می تواند به راحتی در داخل شاسی ارتعاش کند.دو عدد گل تراش که در جلوی شاسی رول قرار گرفته اند تمیز کردن سطح رول را در حین کار امکان پذیر می نماید.

قسمت شاسی موتور(شاسی عقب)
این قسمت از به هم پیوستن اجزا اصلی زیر تشکیل گردیده است:

 1. تانک هیدرولیک به همراه دو عدد فیلتر روغن
 2. موتور چهار زمانه دیزل
 3. پمپ های سه قلو (پمپ هیدرولیک سه طبقه) مربوط به سیستم حرکت، سیستم ویبره و سیستم فرمان
 4. اکسل
 5. هیدروموتور سیستم حرکت

پمپ های سه قلو
پمپ های سیستم حرکت و سیستم ویبره از نوع پمپ های پیستونی با جابجایی متغیر می باشند و برای سیستم فرمان نیز از یک پمپ دنده ای استفاده شده است.
این پمپ ها به صورت تاندوم به دنبال یکدیگر نصب گردیده اند و از طریق یک کوپلینگ قابل انعطاف و توسط موتور دیزل به حرکت در می آیند.

هیدروموتور سیستم حرکت
هیدروموتور سیستم حرکت از نوع هیدروموتورهای پیستونی با جابجایی متغیر است.این هیدروموتور مستقیما انتقال قدرت را به گیربکس که روی دیفرانسیل نصب شده امکان پذیر می نماید.

اکسل
اکسل غلطک HC100 از نوع اکسل های کاهنده و دو مرحله ای و کاهش دور در دیفرانسیل و توپی چرخ ها انجام می گیرد.مجموعه اکسل (اکسل، دیفرانسیل و کاسه چرخ) از اجزا یکپارچه ساخته شده اند.پوسته اکسل و پلوس از چدن داکتیل با استحکام بالا و با روش ریخته گری یکپارچه تهیه شده اند.یک جعبه دنده کاهنده سرعت که مستقیما اط زریق شافت ورودی (پی نیون) به اکسل متصل شده است حرکت را از هیدروموتور به اکسل منتقل نموده و اولین مرحله از کاهش سرعت را انجام می دهد.
قدرت از طریق دنده کرانویل و دو عدد شافت(پلوس) به محرک کاهنده نهایی یا توپی چرخ ها انتقال می یابد که دومین مرحله از کاهش سرعت انجام می شود.
دنده پی نیون بوسیله دو عدد یاتاقان مخروطی ثابت گردیده است و به صورت محوری بوسیله قرار دادن شیم هایی با ضخامت مختلف انجام می گیرد.دنده کرانویل بوسیله دو عدد یاتاقان مخروطی ثابت گردیده است و به صورت محوری بوسیله دو عدد مهره چاکنیت تنظیم می شود.
دو عدد شافت(پلوس) حرکت را از مجموعه کرانویل به محرک کاهنده نهایی(توپی چرخ۹ انتقال می دهند.هر یک از توپی چرخ ها نیز بوسیله دو عدد یاتاقان مخروطی ثابت شده اند.

سیستم هیدرولیک غلطک HC100
سیستم هیدرولیک غلطک HC100 از چهار کجکوعه جداگانه با عملکردهای مختلف تشکیل شده است:

 1. سیستم حرکت
 2. سیستم فرمان
 3. سیستم ویبره
 4. سیستم ترمز

دیاگرام سیستم هیدرولیک غلطک HC100
دیاگرام کلی سیستم هیدرولیک غلطک HC100 در شکل نشان داده شده است.

اجزا اصلی سیستم هیدرولیک

 1. موتور دیزل
 2. کوپلینگ
 3. هیدرو پمپ حرکت
 4. هیدروموتور حرکت
 5. هیدرو پمپ ویبره
 6. هیدروموتور ویبره
 7. پمپ فرمان
 8. شیر فرمان(اور بیترول)
 9. اهرم کنترل حرکت
 10. کلید کنترل ویبره
 11. جک های فرمان
 12. بلوک تجمع روغن برگشتی
 13. خنک کننده روغن
 14. تانک هیدرولیک
 15. رول
 16. اکسل عقب

دیاگرام سیستم حرکت

اجزای اصلی سیستم حرکت

۱- موتور دیزل
۲- کوپلینگ
۳- هیدرو پمپ حرکت
۴- هیدرو موتور حریکت
۹- اهرم کنترل حرکت ۱۲- بلوک تجمع روغن برگشتی
۱۳- خنک کننده روغن
۱۴- تانک هیدرولیک
۱۶- اکسل

تشریح عملکرد سیستم حرکت
هیدرو پمپ حرکت(۱) از طریق کوپلینگ و بوسیله موتور دیزل گردش می کند.یک شیر راه انداز(سرو(۷)) که روی پمپ نصب شده است مقدار و جهت حرکت روغن به هیدروموتور حرکت را تعیین می کند.
جهت و سرعت غلطک از طریق اهرم کنترل حرکت که روی پانل قرار گرفته قابل تنظیم می باشد.اهرم کنترل حرکت به صورت مکانیکی به شیر راه انداز پمپ متصل شده و حرکت آن از طریق این اهرم بندی به پمپ منتقل می شود.
هیدروموتور حرکت(۲) برای به حرکت درآوردن چرخ ها مستقیما بوسیله گیربکس به اکسل متصل شده است.هیدروموتور حرکت از نوع هیدروموتورهای پیستونی دبی متغیر می باشد.هیدروموتور حرکت مجهز به یک شیر تهویه((۸)Flushing valve)، یک شیر کنترل فشار(۱۱) با فشار تنظیمی ۱۸bar و یک شیر برقی (سو لو نوئید) (۹) می باشد.شیر تهمیه در اثر افزایش فشار خط فشار بالا، عمل کرده، و در اثر تغییر وضعیت این شیر، روغن گرم خط فشار ضعیف مدار بسته از طریق این شیر تخلیه می شود.
در صورتی که فشار روغن خروجی از ۱۸bar بیشتر باشد، شیر تخلیه فشار(۱۱) باز می شود و روغن به پوسته هیدروموتور تخلیه می شود. در صورتی که فشار روغن خرجی کمتر از ۱۸bar باشد، از طریق اوریفیس T1 به شیر برقی، (۹) و از آنجا به پشت پیستون زاویه دنده سواش پلیت هیدروموتور می رود.(Vgmax یا حداکثر زاویه سواش پلیت هیدروموتور و حداکثر گشتاور).شیر تخلیه فشار(۱۱) برای جلوگیری از پدیده کاویتاسیون بکار برده شده است.
با تحریک شیر برقی(۹) که توسط راننده انجام می شود، و تغییر وضعیت این شیر، می توان به Vgmin یا حداقل زاویه سواش پلیت یا حداقل گشتاور (حداکثر سرعت) دست یافت.
یک حسگر حرارتی برای تعیین درجه حرارت روغن هیدرولیک روی هیدروموتور حرکت نصب گردیده است و مقدار درجه حرارت روغن هیدرولیک را بوسیله یک نشانگر روی پانل نشان می دهد.سرعت کاری غلطک در وضعیت سنگین بین صفر تا هشت کیلومتر بر ساعت است.سرعت حرکت غلطک در وضعیت سبک بین صفر تا بیست کیلومتر بر ساعت است.
خنک کننده روغن که در مسیر برگشتی قرار گرفته است، روغنی را که از سیستم حرکن عبور کرده در مسیر برگش به فیلتر برگشتی خنک می کند.نقشه هیدرولیک حرکت غلطک HC100 در شکل نشان داده شده است.

شیر چندکاره (Multi Function Valve)

درهر طرف پمپ پیستونی دبی متغیر دو طرفه، حرکت غلطک HC100 یک شیر چندکاره قرار دارد.شیر چندکاره از نوع شیر فشار شکن دو مرحله ای می باشد.

ساختمان شیر چند کاره

شیر چندکاره غلطک HC100 از اجزا زیر تشکیل شده است.

 1. شیر محدود کننده فشار که فشار تنظیمی آن ۳۸۰bar  است.
 2. شوک والو(شیر فشار شکن) که فشار تنظیمی آن ۴۰۰bar  است.
 3. چک والو
 4. شیر بای پس (By Bass Valve)
 5. اوریفیس

وظایف شیر چندکاره

وظایف شیر چندکاره عبارت اند از:

 1. محافظت سیستم حرکت در مقابل فشارهای بالا
 2. محافظت سیستم جرکت در مقابل فشارهای ناگهانی
 3. تامین روغن سیستم هیدرواستاتیک مدار بسته
 4. ایجاد By Pass و ارتباط خروجی های A و B پمپ جهت بکسل کردن غلطک
 5. کاهش گرمای روغن

محافظت در فشارهای بالا

پمپ های سری ۹۰ زاور همگی با یک سیستم محدود کننده فشار ترتیبی و شیرهای فشار شکن فشار بالا طراحی شده اند.

وقتی که فشار به مقدار پیش تنظیم برسد، سیستم محدود کننده فشار سریعا روی کورس پمپ عمل نموده و زاویه سواش پلیت را کاهش می دهد و در نتیجه فشار سیستم را محدود می کند.

واکنش سیستم کمتر از ۹۰ میلی ثانیه است.

برای بارهای سریع غیر معمولی(شوک ناگهانی)، شیر فشار شکن فشار بالای موجود، حد فشار را محدود می کند.شیر حسگر محدود کننده فشار همانند پایلوت برای اسپول شیر فشار شکن عمل می کند، همانطوری که سوپاپ فشار شکن بطور متوالی حد فشار را محدود می کند.

هر دو شیرهای حسگر محدود کننده فشار و شیرهای فشارشکن در داخل شیر چند کاره ساخته شده اند که در انتهای پمپ قرار گرفته است.سیستم محدود کننده فشار ترتیبی و شیرهای فشارشکن در پمپ های سری ۹۰ زاور از یک طراحی پیشرفته ای برای محافظت پمپ در فشارهای بالا برخوردار است.سیستم محدود کننده فشار به همراه شیرهای فشارشکن موجود در پمپ، از گرمای زیاد که در مدت شرایط کاری سهت بوجود می اید جلوگیری می کند.

برای اینکه شیرهای فشار شکن در شرایط کاری سخت سریعا عمل می نمایند، گرما در این مدت زمان کوتاه که شیرها باز هستند حداقل است.به دلیل کاربردهای متفاوت و استفاده در بعضی خودروها، شیر محدود کننده فشار ممکن است حذف گردد و فقط شیرفشار شکن مورد استفاده قرار می گیرد.

واکنش رلیف والو(شیر فشارشکن) حدودا ۲۰ میلی ثانیه است که به همراه محدود کننده فشار یا بدون آن استفاده می شود.

عملکرد سیستم محدود کننده فشار

جهت تشریح عملکرد سیستم محدود کننده فشار شکل زیر را ملاحظه فرمایید.

شماتیک هیدرولیکی سیستم حرکت غلطک HC100

الف)افزایش فشار در شرایط معمولی(مرحله اول)

هنگامی که فشار از شیر حس کننده محدود کننده (A (380bar تجاوز کند، روغن از مسیر B و از میان یک اوریفیس در روی اسپول کنترل می گذرد.روغن وارد مسیر سرو می گردد و به سمت مخالف پیستون کنترل پمپ قرار می گیرد.فشار خط سرو که در فشار پایین بود افزایش می یابد.

با این عمل فرمان ورودی از شیر کنترل سرو جهت زاویه دادن به سواش پلیت لغو می گردد.در این هنگام با این جابجایی زاویه سواش پلیت، دبی پمپ به مقدار مورد نیاز کاهش می دهد، تا سیستم در فشار تنظیمی قرار گیرد.

اوریفیس های داخل شیر کنترل سرو که در مسیر برگشت روغن به پوسته قرار گرفته اند باعث نگه داشتن فشار خط برگشتی و همچنین جهت متعادل کردن عمل زاویه گیری پمپ کاربرد دارند.

ب)افزایش فشار در شرایط ناگهانی(مرحله دوم)

هنگامی که فشار از شیر حس کننده فشارشکن فشار بالای (A (400bar تجاوز کند، این شیر عمل می کند.با باز شدن این شیر، جریان روغن وارد مدار فشار ضعیف شارژ می شود.فشار خط شارژ افزایش می یابد.افزایش فشار چک .الو شیر چندکاره را باز می کند و روغن وارد قسمت فشار ضعیف مدار بسته می شود.

عملکرد شیر (By Pass (By Pass Function

در بسیاری از مواد لازم است روغن از مسیر میان بر (By Pass) اطراف پمپ دبی متغیر بچرخد، وقتی که امکان چرخش شفت پمپ مسیر نباشد مثلا در زمان خاموشی ماشین، لازم است، ماشین جهت سرویس و یا تعمیرات جابجا شود، یا یدک کشیده شود، بدون اینکه عامل محرک(هیدروموتور) کار کند.

پمپ های سری ۹۰ زاور با یک ملکرد میان بر طراحی شده اند.فعال کردن مسیر میان بر به صورت مکانیکی با سه دور پیچاندن پیچ سر شش گوش شیر چندکاره در جهت خلاف عقربه های ساعت که در روی هر دو شیر چندکاره تعبیه شده است انجام می شود.با این عمل مدارهای کاری A و B با هم مرتبط می شود و روغن بدون چرخش پمپ و هیدروموتور در این حلقه سیر کوله می گردد.(هیدروموتور به پمپ تبدیل می شود)

یادآوری این نکته ضروری است که استفاده از مسیر میان بر برای حرکت ماشین یا اتومبیل در مسافت خیلی کم و با سرعت خیلی پایین می باشد.

دیاگرام سیستم فرمان

دیاگرام سیستم فرمان، اجزا اصلی و مسیرهای خطوط روغن سیستم فرمان غلطک HC100 در شکل زیر نشان داده شده است.

اجزای اصلی سیستم فرمان

۱-موتور دیزل

۷-پمپ فرمان

۸-شیر فرمان(اوربیترول)

۱۱-جک های فرمان

۱۲-بلوک تجمع روغن برگشتی

۱۳-خنک کننده روغن

۱۴تانک هیدرولیک

تشریح عملکرد سیستم فرمان

یک پمپ دنده ای(۱) که به صورت تاندوم به پمپ های حرکت و ویبره متصل شده است روغن سیستم فرمان را تامین می کند.این پمپ، روغن را به شیر فرمان(۲) که به صورت مکانیکی به غربیلک فرمان متصل است ارسال می کند.مقدار و جهت جریان روغن به جک های فرمان، توسط وضعیت غربیلک فرمان و بوسیله راننده کنترل می شود.

جک های فرمان(۱۰) به قسمت شاسی موتور و شاسی درام متصل شده و در هنگام فرمان گرفتن، شاسی درام حول شافت محور کمرشکن به صورت عمودی گردش می کند.

بین مسیر ورودی و خروجی شیر فرمان مجموعه ای قرار گرفته است که دارای شیرهای ضربه گیر مستقل(۸) می باشد و زمانی که فشار سیستم از حد مجاز آن بیشتر شود عمل نموده و عمل برگشت روغن تانک را انجام می دهد.

این عمل موجب جلوگیری از خراب شدن پمپ و قطعات دیگر سیستم فرمان خواهد شد.خنک کنده روغن(۱۴) که در مسیر برگشتی قرار گرفته است روغنی را که از سیستم فرمان عبور کرده در مسیر برگشت به فیلر برگشتی خنک می کند.شیر یکطرفه(۳) از برگشت روغن به پمپ جلوگیری می کند.شیر یکطرفه(۶) این امکن را می دهد که در حالت خرابی پمپ فرمان و یا خاموشی ماشین، بتوان عمل فرمان گیری را انجام داد.در این حالت با چرخاندن غربیلک فرمان، اوربیترول فرمان(شیر فرمان) به عنوان پمپ دستی عمل نموده و روغن خط برگشتی از راه این شیر یکطرفه در مسیر فرمان گیری قرار می گیرد. دو شیر یکطرفه(۹) به عنوان شیرهای ضد خلا و جلوگیری از پدیده کاویتاسیون عمل می کنند.

اوربیترول فرمان (Steering Orbitrol)

اوربیترول فرمان یک شیر چرخشی می باشد که از دو قسمت تشکیل شده است:

 1. قسمت کنترل  Control Unit
 2. قسمت ادازه گیر  Metering Unit

این دو قسمت در داخل شیر فرمان بصورت هیدرولیکی و مکانیکی بهم متصل شده اند.هنگامی که فرمان چرخانده می شود، قسمت کنترل (A) روغن را به قسمت اندازه گیر(B) ارسال می کند.روغن پس از قسمت اندازه گیر توسط قسمت کنترل به خروجی گردش به چپ ۳ یا خروجی گردش به راست ۵ فرستاده می شود.

این روغن به جک های فرمان جهت فرمان گرفتن دستگاه ارسال می شود.

قسمت اندازه گیر(B) در واقع یک پمپ هیدرولیکی کوچک می باشد.این قسمت مقدار معینی از جریان روغن را تولید می کند.این مقدار مشخص روغن سپس توسط قسمت A به مجرای گردش به چپ و یا راست انتقال داده می شود.با چرخاندن سریعتر فرمان، جریان روغن افزایش می یابد.در نتیجه روغن بیشتری به جک های فرمان ارسال شده و باعث حرکت سریعتر آنها می شود.

مجرای ورودی ۶ دارای چک والوی است که در آن نصب شده است.این چک والو از انتقال فشارهای ناگهانی و سریع مدار فرمان به پمپ هیدرولیک جلوگیری می کند.

اجزا اصلی تشکیل دهنده قسمت کنترل

قسمت کنترل از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:

۱-اسپول شیاردار

۴-اسپول سوراخ دار

۵-مجرای گردش به راست

۶-ورودی روغن از پمپ

۱۱-شفت محرک

۱۲-پین

۱۳-فنرهای صفحه ای تخت

۱۴-سوراخ برای پین

۵۱-سوراخ کوچک برای جریان روغن

۱۶-شیارهای جریان

۱۷-محل قرار گرفتن فنرها

۱۸-قسمت کنترل

اجزا اصلی تشکیل دهنده قسمت اندازه گیر

۷-مجرا

۸-استاتور(دنده داخلی)

۹-دنده محرک(روتور)

۱۱-شفت محرک

B-قسمت اندازه گیر

تشریح عملکرد فرمان:

۱- حالت خلاص(بدون فرمان گیری)

قسمت کنترل (A) از شیر فرمان از نوع Open Center می باشد.زمانی که فرمان در حالت خلاص(عدم استفاده از فرمان) باشد، سوراخ های موجود در اسپول ۴ و شیارهای اسپول ۱ در یک امتداد میزان نیستند.در این وضعیت روغن به تانک تخلیه می شود.

۲- حالت فرمان به راست

هنگامی که جهت گردش به راست فرمان در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم، اسپول ۱، پین ۱۲ و شفت محرک ۱۱ شروع به چرخش می نمایند.اسپول ۴ همزمان با اسپول ۱ به چرخش در نمی آید، زیرا قطر سوراخ های ۱۴ در اسپول ۴ کمی بزرگتر از قطر پین ۱۲ می باشند.این خاصیت اجازه چرخیدن اسپول ۱ را در داخل اسپول ۴ به اندازه ای می دهد که سوراخ های اسپول ۴ با شیارهای اسپول ۱ در یک امتداد قرار گیرند.

مسیر روغن به تانک توسط چرخش اسپول ۱ و اسپول ۴ بسته می شود.روغن پمپ فرمان از ورودی ۶ و از طریق سوراخ های موجود در اسپول ۴ و به شیارهای اسپول ۱ راه می یابد.روغن موجود در این شیارها از طریق سوراخ های دیگر اسپول ۴ بیرون رفته و به مجرای ۱۰ می رسد.روغن کنترل شده در مجرای ۱ جریان یافته و به قسمت اندازه گیری (B) می رسد و در اینجا به فضای میان استاتور ۸ و روتور ۹ رای می یابد.روتور ۹ با شفت محرک ۱۱ کوپل می باشد.

همزمان با چرخش شفت ۱۱ روتور ۹ نیز می چرخد و روغن را از مجرای ۷ به بیرون پمپ می کند.روغن اندازه گرفته شده از طریق سوراخ های دیگری در اسپول ۴ به شیارهای دیگری در اسپول ۱ راه یافته و مجددا از طریق اسپول ۴ خارج شده و به مجرای گردش به راست ۵ جریان پیدا می کند و از آنجا به جک های فرمان می رود.هنگامی که دیگر فرمان گرفته نمی شود، اسپول ۱پین ۱۲، شفت محرک ۱۱ و روتور ۹ از چرخیدن باز می ایستند.فنرهای صفحه ای تخت ۱۳ که هنگام حرکت اسپول ۱ فشرده شده بودند، اکنون اسپول ۱ و اسپول ۴ را مجددا به وضعیت خلاص در می آورند.سوراخ های اسپول۴ و شیارهای اسپول۱ دیگر در یک امتداد نمی باشند.

جریان روغن از ورودی ۶ متوقف می شود.روغن اندازه گرفته شده به مجرای ۵ نیز متوقف می شود.با متوقف شدن جریان روغن به جک های فرمان، چرخ ها در موقعیتی که فرمان گرفتن به پایان می رسد، ثابت باقی می مانند.

 

۳- فرمان به چپ

هنگامی که جهت گردش به چپ، فرمان را در جهت خلاف عقربه های ساعت می چرخانیم، تمامی اجزایی که در حالت قبل برای گردش به راست به حرکت در آمدند، در این حالت نیز به حرکت در می آیند ولی در جهت مخالف.روغن از طریق ورودی ۶ وارد می شود.اسپول ۱ و اسپول ۴ در جهت مخالف می چرخند و اجازه هم امتداد شدن گروهی دیگر از سوراخ ها و شیارها را می دهند.

روغن از طریق اسپول ۱ و اسپول ۴ به مجرای ۷ و قسمت اندازه گیر B راه می یابد.روغن اندازه گرفته شده از مجرای ۱۰ به خارج جریان یافته، به اسپول۱ و اسپول۴ برگشته و از مجرای گردش به چپ ۳ خارج می شود.از مجرای گردش به چپ ۳، روغن به سیلندرهای فرمان می رسد.

انواع شیر فرمان(اوربیترول فرمان)

شیر فرمان مورد استفاده در سیستم فرمان ماشین های راهسازی دو نوع می باشند که بسته به نوع ماشین از آنها استفاده می شود.

 1. شیر فرمان عکس العملی  Reaction Valve
 2. شیر فرمان غیر عکس العملی  Non Reaction Valve

تفاوت شیر فرمان عکس العملی و غیر عکس العملی در این است که در نوع غیر عکس العملی، هنگامی که غربیلک فرمان در وضعیت  خنثی قرار گیرد، لوله های روغنی که به جک های فرمان می روند توسط اسپول های چرخشی بلوکه می شوند.در حالی که در نوع عکس العملی، خطوط روغن توسط اسپول ها بلوکه نشده، بلکه ارتباط خود را با واحد اندازه گیری حفظ می کنند.

شیرهای فرمان استفاده شده در غلطک های هپکو و گریدر و لودرهای ولوو از نوع غیرعکس العملی و شیر فرمان بیل هیدرولیکی A912 از نوع عکس العملی می باشد.

ارتباط بین واحد اندازه گیری و جک های فرمان سبب می شود که راننده، ناهمواری های جاده را روی فرمان احساس کند.زیرا اختلاف فشاری که در اثر ناهمواری های جاده، در دو طرف جک های فرمان بوجود می آید، موجب می شود واحد اندازه گیری به صورت یک هیدروموتور عمل کرده و گشتاوری را ایجاد کند که این گشتاور را می توان روی فرمان ماشین احساس نمود.

دیاگرام سیستم ویبره

دیاگرام سیستم ویبره، اجزای اصلی و مسیرهای خطوط روغن سیستم ویبره غلطک HC100 در شکل نشان داده شده است.

اجزای اصلی سیستم ویبره

۱-موتور دیزل

۲-کوپلینگ

۵-هیدروپمپ ویبره

۱۰-کلید کنترل ویبره

۱۲-بلوک تجمع روغن برگشتی

۱۳خنک کننده روغن

۱۴-تانک هیدرولیک

۱۵-رول ویبره

تشریح عملکرد سیستم ویبره

سیستم ویبره غلطک HC100 بر اساس ثابت و متحرک شدن وزنه هایی که روی شافت ویبره نصب شده اند انجام می گیرد.وزنه های A می توانند متحرک باشند و بر اساس جهت گرش شافت می توانند وضعیت مختلفی داشته باشند.یک پمپ هیدرولیک با جابجایی متغیر، هیدروموتور ویبره را به حرکت در می آورد و هیدروموتور موجب گردش شافت گریز از مرکز که در درون رول ثابت شده استمی گردد.

سیستم ویبره به وسیله یک سلونوئید(شیر برقی) و از طریق کلیدی که روی پانل قرار گرفته است، قطع و وصل می گردد.زمانی که سیستم ویبره قطع می شود زاویه هیدروپمپ ویبره صفر است و در نتیجه فشار کافی برای به حرکت در آوردن هیدروموتور ویبره وجود ندارد.خنک کننده روغن که در مسیر برگشتی قرار گرفته است روغنی را که از سیستم ویبره عبور کرده در مسیر برگشت به فیلتر برگشتی خنک می کند.

شارژ پمپ سیستم ویبره که در داخل هیدروپمپ ویبره قرار دارد، روغن مورد نیاز مدار بسته سیستم ویبره را تامین می کند.همچنین به عنوان پمپ سرو(راه انداز) برای تغییر زاویه سواش پلیت هیدروپمپ مورد استفاده قرار می گیرد.روغن شارژ پمپ همچنین برای سیستم ترمز پارکینگ ماشین نیز بکار می رود.مدار شارژ پمپ توسط یک رلیف ولو ۱۶bar و مدار بسته سیستم ویبره توسط دو رلیف ولو ۲۵۰bar محافظت می شوند.دو چک ولو رلیف ولو های مدار بسته به منظور نزریق روغن به مدار بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

ویبره سنگین و ویبره سبک

میزان دامنه نوسان توسط راننده غلطک و از طریق کلید ویبره در روی پانل انجام می گیرد.در دامنه نوسان بالا، وزنه ها با یکدیگر قفل شده و با هم دوران می کنند.در نتیجه میزان جرم خارج از مرکز، افزایش یافته و ویبره سنگین ایجاد می گردد.در دامنه نوسان پایین، وزنه ها از یکدیگر جدا شده و در نتیجه میزان جرم خارج از مرکز، کاهش یافته و موجب ایجاد ویبره سبک می گردد.

تبدیل ویبره سبک به سنگین و بالعکس، با تغییر جهت روغن از هیدروپمپ، به هیدروموتور انجام می شود.در این حالت با تغییر وضعیت سولونوئیذ(شیر برقی) روی هیدروپمپ، می توان جهت روغن از هیدروپمپ به هیدروموتور را عوض کرد.

سیستم ترمز غلطک HC100

در هنگام حرکت ماشین، کاهش سرعت با استفاده از اهرم حرکت انجام می شود.(قرار دادن اهرم حرکت در حالت خلاص) در چنین وضعیتی هیدروموتور حرکت متوقف شده، لذا انتقال قدرت قطع می شود که به عنوان یک سیستم موثر ترمزی عمل می کند.

سیستم هیدرولیک ترمز(ترمز پارکینگ)

غلطک HC100 مجهز به ترمز پارکینگ هیدرولیکی می باشد(سیستم ترمز منفی) سیستم ترمز دستی(ترمز پارکینگ) به وسیله فشار روغن ۱۶bar شارژ پمپ سیستم ویبره و از طریق شیر ترمز آزاد می شود.زمانی که ترمز آزاد می شود چراغ هشدار دهنده ترمز پارکینگ خاموش می شود.ترمز پارکینگ از نوع دیسک و پلیتی(غوطه ور در روغن) بوده و در روی اکسل محرک ماشین عمل می کند.در روی اکسل محرک دو سیلندر ترمز قرار دارد که بوسیله فشار روغن شارژپمپ و از طریق شیر ترمز باعث آزاد شدن ترمز می گردد.

غلطک HC100 C

سیستم های هیدرولیک حرکت، ویبره، فرمان و ترمز این غلطک شبیه غلطک HC100 می باشد، ولی برخی تغییرات در این غلطک وجود دارد که مهمترین آنها عبارت اند از:

 1. علاوه بر محرک بودن اکسل عقب، رول ویبره نیز محرک می باشد که در این صورت قدرت تحرک ماشین افزایش می یابد.برای این منظور یک هیدروموتور در طرفه دبی ثابت و گیربکس خورشیدی، رول ویبره را می چرخاند.
 2. پمپ های سه قلو در این غلطک به پمپ های دوقلو شامل هیدروپمپ های حرکت و ویبره تبدیل شده است و پمپ فرمان به صورت مجزا نیروی خود را از موتور دریافت می کند.
 3. موتور این غلطک به موتور دویتس تغییر نموده و به صورت وارونه در روی شاسی قرار گرفته است.در این حالت رادیاتور و فن خنک کننده به سمت داخل ماشین قرار گرفته اند.
 4. عدسی های دو طرف رول ویبره حذف شده و بجای آن دو هوزینگ ویبره نصب گرده ده است و وزنه های خارج از مرکز در داخل این هوزینگ ها قرار دارد.
 5. فرکانس ویبره از ۲۸HZ به دو فرکانس ویبره سبک (۳۳HZ) وسنگین (۳۰HZZ) تبدیل شده است.

دیاگرام هیدرولیکی غلطک HC100cC در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.

معرفی اجزا دیاگرام هیدرولیکی غلطک HC100C

 1. موتور دیزل
 2. کوپلینگ انعطافی
 3. هیدروپمپ حرکت
 4. هیدروموتور دبی ثابت حرکت در روی رول ویبره
 5. هیدروموتور دبی متغیر حرکت
 6. سیستم خورشیدی حرکت
 7. هیدروپمپ ویبره
 8. هیدروموتور ویبره
 9. هیدروپمپ فرمان
 10. اوربیترول فرمان
 11. اهرم حرکت
 12. کلید انتخال ویبره
 13. جک های فرمان
 14. بلوک روغن برگشتی
 15. کولر روغن
 16. تانک هیدرولیک
 17. رول ویبره

محاسبه دبی تولید شده توسط هیدروپمپ ویبره غلطک

دبی تولید شده توسط هیدروپمپ از رابطه زیر به دست می آید:

که در این فرول

Q=مقدار دبی بر حسب (lit/min)لیتر در دقیقه

ne=دور موتور بر حسب (RPM) درو بر دقیقه

vg=حجم جابجایی روغن توسط پمپ بر حسب (cc/rev) سانتی تر مکعب بر دور

e∫=راندمان حجی

مثال:

قدرت موتور غلطک HC100 برابر ۱۰۰ اسب بخار در ۲۲۵۰RPM و حداکثر گشتاور برابر ۳۶۹N.m در ۱۴۰۰RPM ی باشد.در صورتی که حجم جابجایی هیدروپپ برابر cc/rev 46 باشد.

مطلوب است:

الف)دبی تولید شده توسط هیدروپمپ ویبره

ب)دور هیدروموتور

ج)فرکانس

راندمان حجی را برابر ۹۵ درصد فرض کنید:

غلطک چرخ لاستیکی(اتوکش آسفالت)HR105

انتقال قدرت غلطک HR105

سیست انتقال قدرت غلطک HR105 از نوع هیدرودینامیکی است.یک تورک کنورتور هیدرولیکی بین موتور و گیربکس قرار دارد، که گشتاور خروجی را تنظیم می کند.گیربکس دارای کنترل الکتروهیدرولیکی است، به طوری که تام دنده ها در تماس دائم قرار می گیرند.

دیفرانسیل غلطک HR105 

ماشین مجهز به اکسلی می باشد که برای غلطک های چرخ لاستیکی مناسب است.این اکسل دارای ظرفیت گشتاور بالا بوده که افزایش گشتاور آن از طریق دنده های کاهنده دو مرحله ای انجام می شود.این اکسل از نوع اکسل های بدون لغزش (No Spin) می باشد که عمل درگیر شدن و آزاد شدن آن به صورت اتوماتیک انجام می شود و حداکثر نیروی حرکتی اشین را تضین می کند.

محرک نهایی (فاینال درایو)

مکانیز انتقال نیرو از شفت محرک دیفرانسیل (پلوس ها) به چرخ های عقب در محرک نهایی، با استفاده از چرخ دنده و زنجیر انجام می شود.روغنکاری این زنجیرها از طریق مخزن روغنی که در نزدیک راننده قرار دارد به صورت قطره ای انجام می شود.

اکسل عقب (اکسل محرک)

اکسل عقب ماشین از نوع اکسل ثابت و بدون فرمان است.مجموعه چرخ های عقب، از پنج چرخ تشکیل شده است که یک چرخ بیشتر از چرخ های جلو دارد و به منظور همپوشانی لبه های سطوح کار به مقدار ۳۵mm عریض تر می باشد.این ساختار موجب می شود که سطوحی که بوسیله چرخ های جلو کوبیده نشده اند، توسط چرخ های عقب کوبیده شوند.

چرخ های عقب به دو گروه تقسی می شوند که یک گروه دارای سه چرخ و گروه دیگر دارای دو چرخ ی باشد که هر گروه روی شفت اکسل مربوط به خود محکمم نصب شده اند و بوسیله یک زنجیر ممحرک به حرکت در ی آیند.

اکسل جلو (اکسل فران)

اکسل جلوی ماشین از نوع اکسل دارای نوسان است.این طراحی به این منظور است تا به چرخ های جلو اجازه داده شود که بدون در نظر گرفتن وضعیت غیر عادی زین، همیشه با سطح زمین تماس داشته باشند.این طراحی همچنین سهولت کشش را که خصیصه لاستیکهای بادی می باشند فراهم نموده و موجب ایجاد کوبش مطلوب سطوح می شود.چرخ ها روی مجوعه شاسی اکسل نصب شده اند وشاسی به وسیله پین های کمرشکن که موجب حرکت نوسانی اکسل می شوند به یوک فرمان متصل است.

سیستم فرمان غلطک HR105

این ماشین از سیستم فرمان هیدرولیکیکه دارای شیر کنترل فرمان (اوربیترول) است بهره مند است.یک پمپ دنده ای که روی موتور نصب گردیده است،روغن را از طریق شیر کنترل فرمان به جک فرمان ارسال می کند.مقدار روغن توسط راننده، در حین فرمانگیری از طریق غربیلک فرمان کنترل می شود.چرخخ های فرمان به یوکی متصل شده است که این یوک بوسیله یک پین اصلی به شاسی متصل شده است و عمل فرمانگیری بوسیله چرخش مجموعه چرخ های جلو و از طریق حرکت پین اصلی در جهت گردش عقربه ساعت و یا خلاف آن نسبت به مرکز انجا می گیرد.

سیستم ترمز غلطک HR105

غلطک HR105 از سه سیستم ترمز بهره مند است.

۱-ترمز کاری

ترمز کاری ماشین از نوع پنوماتیکی است که با استفاده از فشار هوای فشرده از طریق پدال ترمز روی مجموعه خورشیدی و بوسیله دیسکهای ترمز که داخل روغن غوطه ور هستند عمل می کنند.

۲-ترمز پارکینگ

ترمز پارکینگ ماشین بطور مکانیکی کار می کند، این نوع ترمز از نوع ترمز دیسکی خشک می باشد و روی شفت خروجی گیربکس عمل می کند.

۳-ترمز اضطراری

ترمز اضطراری ماشین از نوع هیدرولیکی-پنوماتیکی است که با استفاده از یک بوستر، بهبود کارایی آن تضمین شده است.کمپرسور هوای فشرده که روی موتور نصب گردیده است، فشار هوای مورد نیاز برای راه اندازی بوستر ترمز را تامین می کند.

شیر تغییر دهنده وضعیت ترمز

این شیر دارای دو وضعیت است:

 1. وضعیت ترمز اضطراری
 2. وضعیت ترمز کاری

چنانچه ترمز کاری ماشین به هر دلیل عمل نکند، برای توقف ماشین از سیستم ترمز اضطراری استفاده می شود.برای فعال کردن ترمز اضطراری، باید شیر تغییر دهنده وضعیت ترمز را که روی پانل قرار دارد در وضعیت ترمز اضطراری قرار داد.

توجه به این نکته ضروری است که شیر تغییر دهنده وضعیت ترمز همیشه باید در وضعیت ترمزکاری قرار داشته باشد.

لاستیک ها

لاستیک های ماشین از نوع بدون آج(صاف)، دارای قابلیت برای شارژ مایع خنک کننده داخل لاستیک می باشد.تعداد چرخ های متحرک جلو(فرمان گیری) ۴ عدد است و تعداد چرخ های محرک اکسل عقب،(اکسل ثابت) ۵ عدد است.

سیستم پاشش آب

سیستم پاشش آب غلطک HR105 برای پنج هدف زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 1. پاشش آب روی لاستیک ها در هنگام عملیات کوبش آسفالت به منظور جلوگیری از چسبیدن مواد خارجی از قبیل آسفالت و غیره به سطح لاستیک ها از مهم ترین اهداف سیستم پاشش می باشد.
 2. پاشش آب روی زمین به منظورتنظیم مقدار رطوبت، برای بهبود توان کوبش ماشین کوبیده شدن مناسب سطوح کاری
 3. تامین آب غلطک های دیگر که برای سیستم آب پاش خود نیاز به آب دارند.
 4. ذخیر کردن آب به منظور تامین آب مورد نیاز سیستم آب پاش
 5. خنک کاری سطوح خارجی لاستیک جهت عمر و دوام بیشتر آن

پمپ آب سیستم آب پاش

سیستم آب پاش ماشین دارای دو منبع قدرت می باشد.

 1. یکی از آنها یک موتور الکتریکی است که با استفاده از جریان برق باتری یک پمپ آب را بکار انداخته و موجب پاشش آب روی لاستیک ها می شود.
 2. سیستم آب پاش ماشین دارای یک پمپ مکانیکی دیگری است که نیروی خود را از طریق موتور و با استفاده از کلاچ برقی دریافت می کند.از این پمپ برای سه نظور شامل پاشش آب روی زمین، تامین آب غلطک های دیگر و تامین آب مخزن دستگاه استفاده می شود.

به منظور پاشش آب روی لاستیک ها، پمپ برقی، با استفاده از کلید برقی که روی پانل قرار دارد به کار گرفته می شود، در این حالت دو نوع انتخاب کارکرد پمپ وجود دارد:

 1. پاشش آب مداوم
 2. پاشش آب متناوب

در صورتی که حالت پاشش آب متناوب انتخاب شود، با استفاده از دو کلید مدرج که روی پانل قرار داردند، می توان زمان پاشش آب توسط پمپ و زمان خاموش بودن پمپ را تنظیم کرد.

کلید تغییر وضعیت پاشش آب دارای سه وضعیت است:

 1. خاموش
 2. پاشش آب به صورت متناوب
 3. پاشش آب به صورت مداوم

دیاگرام سیستم پاشش آب

دیاگرام سیستم آب پاشش به منظور اهداف پنج گانه به صورت زیر می باشد:

مکانیزم پر شدن و تخلیه آب مخزن غلطک HR105

پر شدن مخزن آب

در این حالت شیر شماره ۲ بسته و شیر شماره ۱ باز می باشد.با چرخش پمپ، آب از مسیر ورودی مکیده شده و به تانک منتقل می گردد.

تخلیه شدن آب

در این حالت شیر شماره ۱ بسته و شیر شماره ۲ باز می باشد، با چرخش پمپ، آب از تانک مکیده شده و تخلیه می شود.

غلطک ویبره دوچرخ آهنی HC35

این ماشین برای کوبش محوطه های بزرگ، پارکینگ ها، پیاده روها و جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم انتقال قدرت غلطک HC35

سیستم انتقال قدرت غلطک HC35 از نوع هیدرواستاتیک مدثر بسته می باشد.یک پمپ هیدرولیک پیستونی دبی متغیر دوطرفه ۱، هیدروموتور پیستونی دبی متغیر۲ را می چرخاند و شفت خروجی هیدروموتور (فاینال درایور) مجموعه سیاره ای خورشید ۱۹ را می چرخاند که در روی رول جلو قرار دارد.عملکرد سیستم سیاره ای خورشیدی باعث حرکت ماشین می شود.رلیف ولوهای ۳۵۰bar، سیستم هیدرواستاتیک مدار بسته را در مقابل فشارهای اضافی محافظت می کند.

نقشه هیدرولیک حرکت و فرمان و ویبره غلطک HC35 در شکل زیر نشان داده شده است.

نحوه زاویه گیری هیدروپمپ های سیستم حرکت

روغن مورد نیاز برای زاویه گیری سواش پلیت هیدروپمپ حرکت از شارژپمپ ۱۱ که به عنوان پمپ فرمان نیز عمل می کند تامین می گردد.این پمپ همچنین روغن موردنیاز مدارهای بسته را نیز تامین می کند.در اثر حرکت اهرم حرکت، شیر راه انداز(سرو) موجود در ری پمپ تحریک شده و روغن خط سرو(۲۰bar) را به پشت پیستون کنترل زاویه سواش پلیت می رساند.

با افزایش زاویه سواش پلیت، روغن در سیستم مدار بسته جریان می یابد و با افزایش فشار در این خط، هیدروموتور سیستم حرکت را می چرخاند.تورک هاب(هیدروموتور گیربکس) سیستم حرکت دارای ترمز پارکینگ(ترمز منفی) می باشد.برای شروع به حرکت ماشین با زدن کلید برقی، شیر هیدرولیکی  servo control تحریک می شود.با این عمل هم ترمز پارکینگ آزاد می شود و هم روغن مورد نیاز شیر سرو نیز تامین می گردد.

تبدیل حرکت لاک پشتی به حرکت خرگوشی(افزایش سرعت دستگاه)

با فعال کردن کلید برقی روی پانل، روغن تولید شده پمپ شارژ ۱۱ از طریق شیر سولونوئیدی شماره ۴ اسپول شیر تغییر دهنده زاویه سواش پلیت هیدروموتور را جابجا می کند و روغن خط فشار مدار بسته، از طریق Shuttel Valve  به پشت پیستون زاویه دهنده سواش پلیت هیدروموتور انتقال یافته و زاویه سواش را به سمت Vg min کاهش داده که در این حالت سرعت دستگاه افزایش می یابد.

Flushing Valve موجود در روی هیدروپمپ جهت تخلیه بخشی از روغن گرم مدار بسته عمل می نماید.

سیستم فرمان غلطک HC35

فرمان این ماشین از نوع هیدرولیکی می باشد که توسط اوربیترول و جک فرمان روی رول عقب عمل می کند.روغن مورد نیاز عمل فرمان گیری از شارژ پمپ ۱۱ تامین می شود.هرگاه خللی در سیستم فرمان ایجاد شود، جهت ایمنی در سیستم حرکت ماشین، سیستم حرکت به طور اتوماتیک از کار می افتد و ماشین متوقف می گردد.دلیل این عمل استفاده از پمپ فرمان ۱۱ به عنوان شارژ پمپ می باشد.

در واقع خط برگشتی سیستم فرمان، خط مکش و شارژ روغن ب سیستم حرکت می باشد.رلیف ولو(۱۳۵Bar) سیستم فرمان را در مقابل فشارهای اضافی محافظت می کند.

سیستم ویبره غلطک CH35

سیستم ویبره غلطک HC35 از یک مدار باز هیدرواستاتیک تشکیل شده است.هیدروپمپ سیستم ویبره ۵ که نیروی خود را به صورت مستقیم از طریق تسمه و پولی از موتور می گیرد، روغن مورد نیاز هیدروموتور ویبره ۶ را که روی رول جلو نصب شده است تامین می کند.

با چرخش هیدروموتور ویبره، شفت خارج از مرکز که داخل رول قرار دارد به ارتعاش در می آید.عمل ویبره با فعال کردن کلید برقی که در روی پانل قرار دارد انجام می شود.با فعال کردن این کلید برقی، شیر سولونوئیدی ویبره ۷ تحریک می شود.رلیف ولو(۱۶۰Bar) سیستم ویبره ۹، مدار هیدرولیک ویبره را در مقابل فشارهای اضافی محافظت می کند.

حالت های ویبره غلطک HC35

سیستم ویبره این ماشین دارای حالت است:

 1. حالت ویبره پیوسته CONT
 2. حالت ویبره اتوماتیک AUTO

حالت ویبره اتوماتیک AUTO

در این حالت عمل ویبره فقط هنگامی که ماشین در حال حرکت به جلو و عقب باشد انجام می شود و در حالت توقف دستگاه عمل ویبره صورت نمی گیرد.در این حالت جریان برق شیر سولوئیدی ویبره ۷ از طریق یک میکروسوئیچ برقرار می شود.

حالت ویبره پیوسته CONT

در این حالت عمل ویبره در هر حالت دستگاه انجام می شود، مگر اینکه کلید ویبره در حالت off(خاموش) باشد و یا اینکه موتور خاموش باشد.

در حالتی که موتور خاموش باشد عمل ویبره صورت نمی گیرد.

انتخاب حالت های ویبره توسط کلید برقی ویبره انجام می شود.

خلاص کردن ترمز در موقع استفاده از یدک کش

به علت وجود ترمز پارکینگ منفی در روی تورک هاب(هیدروموتور و گیربکس)، برای انتقال ماشین جهت تعمیرات و یدک کشیدن، باید ترمز تورک هاب را خلاص کرد.برای ایم نظور چهارپیچ آلنی پلاک تورک هاب را کمی شل کرده، و با حرکت کردن رول، بلوک دیسک ترمز نسبت به هیدروموتور دوران می نماید.

در این حالت ترمز خلاص شده است.همچنین در موقع یدک کشیدن، مسیر میان بر (By Pass) از طریق رلیف ولو ۳۵۰Bar نیز باید فعال شود.پس از عمل یدک کشی، چهار عدد پیچ آلنی پلاک مورد نظر را محکم کرده تا سفت شود.در این صورت دیگر بلوک دیسک ترمز نسبت به هیدرومتور دوران نمی کند و عمل ترمز انجام می شود.

سیستم ترمز غلطک HC35

غلطک HC35 دارای سه سیستم ترمز می باشد.

 • ترمز اضطراری و ترمز پارکینگ غلطک HC35

این ترمز از نوع دیسک و پلیتی (غوطه ور در روغن) می باشد که در سیستم سیاره ای خورشیدی عمل می کند.این ترمز در مواقع اضطراری با کلید برقی روی پانل تحریک می شود. در هنگام توقف و پارک ماشین نیز این کلید می تواند جهت ترمز پارکینگ استفاده گردد.از این ترمز فقط در مواقع ضروری و پارکینگ استفاده شود.زیرا استفاده از این ترمز در حین حرکت، فشار زیادی به ضربه گیرهای رول وارد می شود.

 • ترمز اصلی غلطک HC35

ترمز اصلی این ماشین از نوع هیدرولیکی می باشد. با قرار دادن اهرم حرکت در وضعیت خنثی، زاویه سواش پلیت پمپ در وضعیت دبی صفر قرار گرفته و روغن هیدرولیک بین هیدروموتور و هیدروپمپ محبوس می گردد و ماشین متوقف می شود.این ترمز می تواند در تمامی مواقع مورد استفاده قرار گیرد، ولی در موارد اضطراری به علت عکس العمل سریع ترمز اضطراری، باید از ترمز اضطراری استفاده شود.

غلطک HS78

سیستم انتقال قدرت غلطک HS78

سیستم انتقال قدرت غلطک HS78 از نوع سیستم هیدرواستاتیک مدار بسته می باشد.یک پمپ هیدرولیک پیستونی دبی متغیر دو طرفه ۱ که از طریق کوپلینگ انعطافی و بوسیله موتور دیزل ۱۳ گردش می کند، هیدروموتور پیستونی دبی ثابت ۲ را می چرخاند.شفت خروجی هیدروموتور، مجموعه سیاره ای خورشیدی ۸ (فاینال درایور) را می چرخاند که در روی رول عقب ۱۴ قرار دارد.

عملکرد گیربکس خورشیدی باعث حرکت ماشین می شود.جهت محافظت سیستم حرکت در مقابل فشارهای بالا و فشارهای ناگهانی(شوک ناگهانی) و همچنین تامین روغن مدار بسته و ایجاد By Pass خروجی های A,B پمپ و کاهش گرمای روغن مدارهای بسته از شیر چندکاره استفاده شده است.شیر چند کاره شامل شیر تخلیه فشار(۳۲۰bar)، شیر فشار شکن، چک والو، اوریفیس و شیر by pass می باشد.یک شیر راه انداز(سرو) که روی هیدروپمپ قرار دارد، مقدار و جهت حرکت روغن به هیدروموتور حرکت را تعیین می کند.

جهت و سرعت غلطک از طریق اهرم کنترل که روی پانل قرار گرفته است قابل تنظیم می باشد.اهرم کنترل حرکت به صورت مکانیکی به شیر راه انداز(سرو) هیدروپمپ متصل شده و حرکت آن از طریق این اهرم بندی به پمپ منتقل می شود.شارژ پمپ تعبیه شده در انتهای هیدروپمپ حرکت، روغن مورد نیاز شیر راه انداز را برای تغییر زاویه سواش پلیت پمپ تامین می کند.رلیف والو ۲۴Bar  شارژ پمپ مدار سرو را در مقابل فشارهای بالا محافظت می کند.

هیدروموتور حرکت مجهز به یک شیر تهویه (Flushing Valve) و یک رلیف والو می باشد.با عمل این شیر بخشی از روغن گرم مدار بسته از خط فشار ضعیف خارج شد و از طریق رلیف والو تخلیه می شود.رلیف والو برای جلوگیری از پدیده کاویتاسیون بکار برده شده است.

سیستم ترمز غلطک HS78

در هنگام حرکت ماشین، کاهش سرعت با استفاده از اهرم حرکت انجام می شود(قرار دادن اهرم حرکت در حال خلاص)، در چنین وضعیتی هیدروموتور حرکت متوقف شده، لذا انتقال قدرت قطع می شود که به عنوان سیستم موثر ترمزی عمل می کند.

سیستم هیدرولیک ترمز (ترمز پارکینگ)

غلطک HS78 مجهز به ترمز پارکینگ هیدرولیکی است.ترمز پارکینگ این ماشین از نوع تر(غوطه ور در روغن) و دیسک و پلیتی است که در روی گیربکس سیاره ای خورشیدی عمل می کند.ترمز پارکینگ مجهز به شیر هیدرولیکی ۱۲ می باشد.با تحریک این شیر، روغن تولید شده شارژ پمپ برای آزادسازی ترمز پارکینگ به سیستم سیاره ای خورشیدی منتقل می شود.

سیستم فرمان غلطک HS78

فرمان این ماشین از نوع هیدرولیکی می باشد که توسط اوربیترول ۴، غربیلک  فرمان ۶ ، و جک فرمان ۵ روی رول عقب عمل می کند.پمپ دنده ای ۷ روغن مورد نیاز سیستم فرمان ماشین را تامین می کند.ولیف ولو ۱۴۰Bar  سیستم فرمان را در مقابل فشارهای اضافی محافظت می کند.روغن برگشتی سیستم فرمان پس از عبور از کولر روغن ۹ به تانک بر می گردد.نقشه هیدرولیکی سیستم حرکت و فرمان غلطک HS78 در شکل نشان داده شده است.

تخمین حجم تراکم در ساعت برای غلطک

مقدار کار غلطک بر حسب متر مکعب در ساعت با استفاده از رابطه زیر تخمین زده می شود.

که در این فرمول:

Q=مقدار حجم تراکم در ساعت برای غلطک بر حسب m۳/hr

P=تعداد عبورهای لازم برای رسیدن به دانسیته مطلوب

W=عرض منطقه تراکم شده در هر گذر(عرض درام)

S=سرعت غلطک(کیلومتر در ساعت)

L=ضخامت متراکم لایه های تراکم(سانتی متر)

E=راندمان کار

دقت تخمین تابع دقتی است که در تعیین سرعت غلطک و تعداد گذر برای رسیدن به تراکم مطلوب بکار رفته است.

جدول زیر سرعت های متداول را برای غلطک های معمولی نشان می دهد.

مثال:

مطلوب است تخمین مقدار حجم تراکم در ساعت برای غلطک از نوع پاچه بزی(tamping foot roller)

بر حسب مترمکعب در ساعت تحت شرایط زیر:

سرعت متوسط:۸ کیلومتر در ساعت

ارتفاع لایه تراکم:۷ سانتی متر

عرض غلطک:۲ متر

راندمان کار: ۸۰ درصد

تعداد گذر:۱۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

×