اخبار

راهنمای کاربردی لودر L90E & L120E – قسمت دوم

آلارم های نشان داده شده بر روی صفحه نمایشگر

خطای نشانگر سطح سوخت

علایم خرابی :
نشانگر سطح سوخت خالی بودن تانک را نشان می دهد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیغام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Fuel Level

۳- سطح سوخت روی صفر قرار می گیرد . ( یعنی تانک خالی می باشد )

۴- شماتیک سیم بندی (Wirring Diagram)

شرع عملکرد :

سنسور SE207 سطح سوخت درون تانک را نشان می دهد و ۲ پایه می باشد.

پایه ۱ متصل به ground می شود و پایه ۲ به ۵ ولت ارائه شده توسط EB9 متصل میشود و در ضمن سیگنال را هم تأمین می کند.اگر سطح سوخت پایین باشد و یا در سیستم عیب دیگری وجود داشته باشد . ( به بیان دیگر اگر اهم پایه EB4 کمتر از ۷۱ اهم هم باشد) سیستم کنترلی خطا را تشخیص می دهد.

علل خرابی :

۱- سیستم سیگنال به ground متصل شده و یا مدار باز شده است .

۲- سیم سیگنال به ولتاژ دیگری اتصال کوتاه شده است .

۳- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :

۱- در حالتی که باتری قطع است ، اهم پین ۱ نسبت به بدنه ۰ اهم است.

۲- در حالت سوئیچ باز و هنگامی که سنسور جدا شده است ولتاژ پین ۲ نسبت به بدنه برابر ۵ ولت است.

۳- اهم دو سر سنسور ( بین پایه های ۱و ۲ ) طبق جدول قابل بررسی می باشد.

خطای نشانگر فشار روغن موتور

علایم خرابی :
۱- کاهش توان موتور
۲- توقف موتور
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد.
۲- روی صفحه نمایش پیغام روبرو ظاهر می گردد.

ERROR
MONITORING
ENGINE
OIL PRESSURE

۳- ابتدا توان موتور کاهش می یابد و سپس موتور خاموش می گردد.

۲۹ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور ۲۲۰۳ برای اندازه گیری فشار روغن موتور به کار می رود و ۳ پایه دارد . پایه شماره به ۰ ولت ground متصل می گردد . پایه شماره ۳ از طریق پین EA4 به برق ۵+ متصل می گردد.و سیگنال متناسب با فشار از پایه ۲ برای پین E-ECU ، EA14 فرستاده می گردد .

اگر فشار روغن موتور خیلی پایین بیاید و یا در س یستم عیب دیگری ایجاد گردد یعنی ولتاژ پایه Signal) EA14) از ۰.۰۸ ولت کمتر شود و یا از ۴.۹۵ ولت بیشتر گردد سیستم کنترلی خطا را ثبت می کند . در این حالت ابتدا قدرت موتور پایین می آید و بعد از عملکرد shut down فعال می گردد و سرعت موتور ۹۰۰rpm محدود می گردد و ماشین متوقف می شود و در نهایت چراغ هشدار مرکزی قرمز روشن می گردد .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- اتصال سنسور خوب انجام نگردیده است .
۳- سیم سیگنال ایراد دارد .
۴- سیم تغذیه ۵+ ولت ایراد دارد .
۵- سنسور معیوب گردیده است .

روش عیب یابی :

۱- در حالت سوئیچ باز (موتور استارت نشده است ) ولتاژ پایه signal نسبت به زمین ۰.۵ ولت می باشد.

۲- در حالتی که موتور روشن است و در دور ۷۰۰rpm است ولتاژ پایه signal نسبت به زمین ۲.۲ ولت می باشد .

۳- در حالتی که موتور روشن است و در دور ۲۰۰۰rpm است ولتاژ پایه signal نسبت به زمین ۲.۹ ولت می باشد .

۴- در حالتی که باطری را قطع کرده ایم . اهم پایه بین ۱ سنسور و بدنه برابر صفر است .

۵- در حالتی که باطری را قطع کرده ایم اهم پایه ۲ سنسور و پین EA14 صفر است.

۶- در حالتی که باتری را قطع کرده ایم از دو سر ۱ و ۲ سنسور نمی توان اطلاعات کارآمدی به دست آورد .

۷- در حالتی که سوئیچ باز است و سنسور از کابل جدا شده است ولتاژ پین EA4 برابر ۵V است.

خطای رله پیش گرم کن

علائم خرابی :
۱- موتور در هوای سرد به سختی روشن می گردد .
۲- در طی استارت سرد دود سفید از اگزوز خارج می گردد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی رنگ روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیغام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
PREHEATING RELAY

۳- پیش گرم کن فعال نمی گردد .

۳۱ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

– شرح عملکرد :
در هنگام استارت پیش گرم کن فعال نمی گردد . پس از استارت E-ECU با توجه به دمای آب رادیاتور اگر دما کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد پیش گرم کن را فعال می کند.

علل خرابی :
۱- در سیم بندی مشکل وجود دارد .
۲- فیوز معیوب شده است .
۳- رله خراب شده است .

روش عیب یابی :

۱- ولتاژ دو سر پیش گرم کن در هنگام فعال بودن ۱۲=۰.۵۵*U bat می باشد.

۲- اهم رویین روله پیش گرم کن در حدود ۲۰ اهم می باشد .

خطای نشانگر دمای هوای شارژ شده

علایم خرابی :
۱- فن خنک کننده با حداکثر سرعت کار می کند .
عکس العملی سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی) روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو نمایش داده می شود .

ERROR
Monitoring
Charge Air Temp

۲۹ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2507 دمای هوای شارژ را اندازه گیری می کند و به عنوان سیگنال ورودی برای تنظیم فن به کار می رود . اگر ولتاژ EA2 از محدوده کمتر از ۰.۰۸V یا بیشتر ۴.۹۵V تجاوز کند ، اعلام خطا خواهد شد .

علل خرابی :
۱- در سیم بندی ایرادی وجود دارد .
۲- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :

۱- در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و هنگامی که سوئیچ در وضعیت باز ( ۱) می باشد ولتاژ دو سر سنسور ۱.۵V است.

۲- در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اهم سنسور در حدود ۲.۴ کیلو اهم است .

خطای نشانگر سرعت حرکت

۱- هنگامی که APS در حالت اتوماتیک است عملکرد up Shifting یا Down Shifting انجام نمی گیرد.

۲- امکان تعویض دهنده دستی وجود دارد اما از افزایش سرعت جلوگیری می گردد و باز دارنده Down Shifting کار نمی کند .

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیغام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Travel Speed

۱۰ : (Wirring Diagram) دیاگرام سیم بندی

سنسور SE403 سرعت حرکت را اندازه گیری می کند و اگر فرکانس پایه Freq(+) صفر هرتز باشد و یا اگر فرکانس به سرعت افت کند ، خطا تشخیص داده می شود .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- سنسور معیوب شده است.

روش عیب یابی :

۱- اهم دو سر سنسور در حدود ۲۰±۱۰۸۰ اهم باید باشد.

۲- تست ۸-۲۸۴۰۷ با نرم افزار Vcadspro

( تست سنسور دو ر در حالیکه موتور کار می کند )

خطای نشانگر فیلتر روغن گیربکس

علایم خرابی :
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر میگردد .

ERROR
Monitoring
Transmission
Oil filter

۱۰ : (Wirring Diagram ) دیاگرام سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور فشاری SE401 هنگامی که فیلتر روغن گیربکس کثیف باشد باز می گردد و اگر در حالتی که موتور خاموش است سوئیچ بیش از دو ثانیه باز باشد اعلام خطا می گردد .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- سنسور معیوب شده است .

توجه ! کاهش عملکرد کامپیوتر

علائم خرابی :
۱- ماشین چه در جهت جلو و چه در جهت عقب فقط در دنده ۱ و یا ۲ می تواند کار کند .

۲- وقتی که عملکرد انتقال اطلاعات مختل شود E-ECU تفسیر مقدار پدال گاز را متوقف می کند سپس عملکرد بازیابی می گردد .

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی قرمز روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ATTENTION
Reduced
Computer Function

(Wirrring Diagram) شماتیک سیم بندی:

علل خرابی :

۱- باس اطلاعات قطعی دارد .

۲- باس اطلاعات اتصالی دارد .

۳- باس اطلاعات به ولتاژ GROUND و یا ولتاژ دیگری اتصال پیدا کرده است .

روش عیب یابی :

۱- ولتاژ بین پین های EB42 , EB11 برابر ۰ ولت الی ۵ ولت می باشد .

۲- ولتاژ بین پین های EB42 , EB38 برابر ۰ ولت الی ۵ ولت می باشد .

۳- ولتاژ بین پین های EB38 , EB11 برابر ۲ ولت الی ۵ ولت می باشد .

۴- ولتاژ بین EC16 برابر ۰ ولت الی ۵ ولت می باشد .

خطای نشانگر فشار ترمز خروجی

علایم خرابی :
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Output
Brake Pressure

(۱۵B : (Wirring Diagram شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE501 فشار ترمز را اندازه گیری می کند . اگر ولتاژ پایه EB5 از ۰.۲۵ ولت کمتر شود و یا از ۴.۷۵ ولت بیشتر شود و این حالت بیش از ۱۰۰ میلی ثانیه طول بکشد آنگاه V-ECU

خطا را ثبت می کند .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- سنسور درست متصل نشده است .
۳- سیم بندی ایراد دارد .
۴- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :
۱- هنگامی که سوئیچ باز باشد و پدال ترمز را فشار نداده باشیم ولتاژ دو سر ۲ و ۴ در حدود ۰.۵ ولت می باشد .
۲- ولتاژ پین ۱ برابر ۵+ ولت می باشد .
۳- اهم در سر بین پایه های ۲ و ۴ در حدود ۴۰ کیلواهم می باشد .

خطای نشانگر دمای روغن هیدرولیک

علل خرابی :
فن خنک کننده در سرعت ماکزیمم کار می کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Hydraulic Oil Temp

۲ : ( Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

سنسور SE906 دما و سطح روغن هیدرولیک را اندازه گیری می کند .اگر ولتاژ پایه EB22 (دمای روغن هیدرولیک Temp. Signal) کمتر از ۰.۲ ولت باشد . خرابی توسط V-ECU ثبت می گردد .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .

روش عیب یابی :

ولتاژ پایه EB22 نسبت به پایه GROUND EB24 در محدوده ۰.۷۵ ولت الی ۴.۷۵ ولت می باشد .

خطای ترمز پارکینگ

علل خرابی :

عملکرد Parking Brake غیر فعال می باشد .

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد.

ERROR
Parking Brake

(۱۵B : (Wirring Diagram شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

اگر پایه EC4 اتصال کوتاه شود و یا سیم متصل به آن قطع ش ود خطا تشخیض داده می شود V-ECU اعلام می کند که در سیستم نشانگر ترمز ایرادی وجود دارد .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- سلونوئید معیوب شده است .

هشدار خرابی شارژ ترمز

علائم خرابی :
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- چراغ هشدار مرکزی قرمز روشن می گردد .
۳- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

WARNINIG
Brake Gharging
Failure

(۱۵B : (Wirring Diagram شماتیک سیم بندی

علل خرابی:
روش عیب یابی :

۱- اگر فشار پایین باشد ولتاژ پایه EA36 برابر ۰ ولت خواهد بود .

۲- اگر فشار بالا باشد ولتاژ پایه EA36 برابر U bat خواهد بود.

۳- اگر فشار بیشتر از ۱۳.۷Mpa باشد ولتاژ پایه EA10 برابر ۰ خواهد بود .

۴- اگر فشار کمتر از ۱۲Mpa باشد ولتاژ پایه برابر U bat خواهد بود .

خطای انتخاب کننده دنده

علل خرابی :
امکان درگیر کردن دنده وجود دارد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- دنده در وضعیت خلاص قرار می گیرد .
۲- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۳- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Gear Selector

۹ : ( Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

علل خرابی :
انتخاب کننده دنده معیوب شده است .
روش عیب یابی :
ترکیباتی که در جدول زیر نشان داده نشده اند نامعتبرند و ایجاد خطا می کند .

خطای نشانگر گردش توربین

علائم خرابی :
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Turbine Revolotions

۱۰ : ( Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE402 یک سنسور فرکانس می باشد که سرعت توربین را اندازه گیری می کند و اگر فرکانس پایه freq (+) به V-ECU صفر فرستاده شود و یا اگر فرکانس به صورت غیر طبیعی افت کند آنگاه V-ECU اعلام خطا می کند .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی : ۱- اهم دو سر سنسور در حدود  ۱۰۸۰ ±۲۰ اهم می باشد .

خطای سلونوئیدهای تعویض دنده

علل خرابی :
تعویض دنده با مشکل مواجه است .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Gear Shifting
Solenoids

۳- با توجه به اینکه در هنگام معیوب شدن سلونوئید کدام دنده درگیر می باشد بر طبق مقدار از پیش تعیین شده کاهش دنده یا افزایش دنده صورت می گیرد .

۱۱ : (Wirrring Diagram ) شماتیک سیم بندی

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- سلونوئید معیوب شده است .
روش عیب یابی :
۱- اهم هر سیم پیچ سلونوئید برابر ۲۲ اهم می باشد .

خطای نشانگر دمای روغن اکسل

علل خرابی :
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Axle Oil Temp

۱۳ : (Wirring Diagram ) دیاگرام سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE410 دمای روغن اکسل را می سنجد و اگر ولتاژ پایه EB35 بیشتر از ۴.۷۹ ولت باشد و یا کمتر از ۰.۲۰ ولت شود V-ECU خطا را ثبت می کند .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- سیم بندی ایراد دارد .
۳- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :

۱- اگر سنسور را جدا کنیم و سوئیچ باز باشد ولتاژ پایه EB35 برابر ۵ ولت است .

۲- اگر در حالتی که سنسور را قطع کرده ایم اهم آن را اندازه گیری کنیم طبق جدول زیر قابل بررسی است .

۳- اگر سوئیچ باز باشد ولتاژ سنسور طبق جدول زیر قابل بررسی است .

خطای قفل دیفرانسیل

علل خرابی :
قفل دیفرانسیل عمل نمی کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Differential Lock

۱۲ : ( Wirring Diagram ) دیاگرام سیم بندی

شرح عملکرد:

این سیم به اپراتو ر اطلاع می دهد که سیستم درگیر کننده قفل ایراد دارد و اگر V-ECU روی پایه EC2 اتصال کوتاه یا مدار باز پیدا کند اعلام خطا خواهیم داشت .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- شیر برقی ایراد دارد .

توقف ! موتور را خاموش کنید SID 240

علل خرابی :
موتور را نمی توان روشن کرد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی قرمز روشن می گردد .
۲- بیزر به صدا در می آید .
۳- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

STOP
Turn off Engine
SID 240

خطای سوئیچ APS ll

علایم خرابی :
سوئیچ انتخاب مد عمل نمی کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :

۱- مد سبک (Light1) تا زمانی که ماشین دوباره استارت زده شود انتخاب می گردد.

۲- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .

۳- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
APS II – Switch

۱۲ : ( Wirring Diagram ) دیاگرام سیم بندی

علل خرابی :

۱- سوئیچ APS خراب شده است .

ایست ! موتور را خاموش کنید SID 254

علل خرابی :
موتور بد کار می کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :

۱- E-ECU خاموش و سپس روشن می شود.

۲- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .

۳- بیزر به صدا در می آید .

۴- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد.

STOP
Turn off Engine
SID 254

علل خرابی:

اگر E-ECU هنگامی که خود را چک می کند مشکلی را ببینید این خطا ظاهر می گردد .

روش عیب یابی :
۱- در این حالت باید E-ECU را مجدداً برنامه ریزی کرد .

ایست ! موتور را خاموش کنید SID 253

علل خرابی :
نمی توان موتور را روشن کرد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- بیزر به صدا در می آید .
۳- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

STOP
Turn Off Engine
SID 253

علل خرابی :
۱- برنامه ایراد دارد .
۲- خرابی داخلی درون E-ECU

روش عیب یابی :

چون دیتای EEPROM دچار مشکل شده است باید دستگاه را متوقف کرد.E-ECU درون داده حافظه بایت غیر صحیح را مشاهده کرده است .اگر این خطا ظاهر شود باید برنامه را مجدداً بارگزاری کرد و یا E-ECU را تعویض کرد.

خطای کنترل فن رادیاتور

علایم خرابی :
۱- فن خنک کننده با سرعت کم حرکت می کند .
۲- ترمز شارژ نیست .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Radiator fan
Control

۵ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

MA202 یک شی ر سلونوئید تدریجی می باشد که سرعت فن را رادیاتور کنترل می کند . اگر جریان برگشتی کمتر از ۵۰Ma یا بیشتر از ۱.۲۵A باشد V-ECU خطا را ثبت می کند .

علل خرابی :

۱- مدار اتصال شیر برقی به V-ECU قطع می باشد .

۲- سیم ارتباطی جهت شیر برقی اتصال کوتاه دارد .

روش عیب یابی :
در حالتی که اتصال شیر برقی قطع می باشد ، اهم دو سر شیر برقی در حد ۱۰ اهم الی ۳۰ اهم است.

توجه : مقدار مقاومت با افزایش دما افزایش می یابد . ( مقدار تغییرات زیاد نیست )

خطای دور فن خنک کن

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Radiator Fan
Revolution

۵ : (Wiiring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE211 یک سنسور فرکانس است که دور فن خنک کننده را اندازه گیری می کند و به V-ECU تحویل می نماید .اگر فرکانس پایه اندازه گیری EA28 برابر ۰ هرتز باشد خطا تشخیص داده می شود .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- سیم بندی ایراد دارد .
۳- سنسور معیوب است .
روش عیب یابی :

اهم در سر سنسور در حدود ۱۰۵۰±۱۰۰ اهم است .

خطای نشانگر دمای خنک کننده موتور

علایم خرابی :
۱- گیج دما عدد ۰ را نشان می دهد .
۲- فن خنک کننده در سرعت ماکزیمم دوران می کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Engine
Coolant temp

۲۹ : ( Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2606 دمای خنک کننده بعد از رادیاتور را نشان می دهد و اگر ایرادی داشته باشد اعلام می کند ، هنگامی که ولتاژ پایه EA25 از ۰.۰۸ ولت کمتر باشد و یا از ۴.۹۵ ولت بیشتر باشد E-ECU خطا را ثبت می کند.

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- در سیم بندی ایرادی وجود دارد .
۳- سنسور معیوب گردیده است .

روش عیب یابی:

۱- هنگامی که سوئیچ در حالت باز ( ۱) است با توجه به دما مقدار ولتاژ بین EA25 , EA5 برابر ۰.۳ ولت الی ۴.۷ ولت باشد .

۲- ولتاژ پایه EA25 در حالتی که سنسور را جدا کرده ایم برابر ۵ ولت است .

۳- اهم پین های سنسور ۱ و ۲ در حدود ۰.۷۶ کیلو اهم الی ۱۲.۱ کیلو اهم است که به دما بستگی دارد.

خطای نشانگر و عملکرد دور موتور

علل خرابی :
روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

۲۲km/h Er rpm
F2
۰۹:۳۴ ۲۰ο

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی رنگ روشن می گردید .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Engine Revolution

۴ : (Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE201 یک سنسور فرکانس است که برای اندازه گیری دور موتور برای V-ECU به کار می رود.

علل خرابی :

سیم بندی مشکل دارد .
روش عیب یابی :

اهم سنسور در حدود ۱۰۸۰±۲۰ اهم می باشد.

خطای عملکرد پشتیبانی پدال گاز

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Accelerator Pedal
NO Back – UP Function

۲۷ : (Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

پدال IVC به عنوان رزرو برای پدال APS به کار می رود . هنگامی که APS مشکلی دارد در اینصورت با فشار دادن پدال موتور با سرعت ملایم حرکت می کند.

علل خرابی :
سیم بندی مشکلی دارد .
روش عیب یابی :

هنگامی که باتری قطع است ، اگر پدال گاز را فشار دهیم ، مقاومت بین پین D , F برابر ۳۰ اهم می باشد و هنگامی که پدال را رها کنیم اهم بین D , F بی نهایت می گردد.

خطای E-ECU SID 022

علل خرابی :

۱- دور idle نادرست است .

۲- ماشین روشن نمی شود .

۳- موتور متوقف شده یا نمی تواند روشن شود ( در شرایطی که سیگنال میل بادامک هم نادرست است )

عکس العمل سیسم کنترلی :

۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی رنگ روشن می گردد

۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
SID 022

۳- E-ECU از سیگنال میل بادامک استفاده می کند اگر سیگ ن ال میل بادامک هم خراب باشد موتور خاموش مس شود .

۲۸ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2701 سرعت موتور را اندازه گیری می کند و اگر سیگنال فرکانس غیر طبیعی باشد اعلام خطا می کند .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .

۲- سنسور درست نصب نشده است .

۳- پلاریته سنسور اشتباه می باشد .

۴- تداخل الکتریکی با سنسور دور وجود دارد .

۵- عایق کاری ضعیف است یا سیم اتصال خراب است .

۶- سنسور خراب است .

۷- دندانه های فلایول خراب شده است .

روش عیب یابی :

۱- تست Vcadspro 28207-8 از (تست سنسور میل بادامک در زمانیکه موتور کار می کند )

۲- اهم دو سر سنسور بین پایه های ۱و ۲ در حدود ۰.۹ کیلو اهم است .

خطای E-ECU SID 021

علائم خرابی :
در سیستم نشانگر سنسور میل لنگ اختلافی به وجود می آید .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
SID 021

۲۸ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد:

سنسور SE2703 تعداد دور میل بادامک را اندازه میگیرد ، حال اگر از این سنسور پالس صادر نشود و یا پالس با فرکانس غیر طبیعی صادر شود E-ECU خطا را آشکار می کند .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .

۲- سنسور درست نصب نشده است .

۳- پلاریته سنسور نصب شده اشتباه می باشد .

۴- تداخل الکتریکی با سنسور دورسنج ایجاد شده است .

۵- عایق بندی ضعیف یا خراب شدن سیم ها

۶- سنسور خراب است .

۷- دنده رینگ خراب شده است .

روش عیب یابی :

۱- اهم بین پایه های ۱و ۲ سنسور در حدود ۱.۲ کیلواهم است .

۲- تست ۲۸۴۰۷ از Vcadspro

( تست سنسور میل بادامک در زمانیکه موتور کار می کند )

خطای E-ECU SID 001-006

علائم خرابی :
۱- کاهش قدرت
۲- موتور بد کار می کند
۳- صدای غیر طبیعی ایجاد می شود
۴- موتور با ۳ یا ۵ سیلندر کار می کند
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
SID 001 – ۰۰۶

۱۸ : ( Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد:

اگر خطایی در سیستم مانیتورینگ واحد انژکتور ایجاد گردد E-ECU خطا را ثبت می کند ، خطا هنگامی ثبت می گردد که روی پمپ اتصال کوتاه یا مدار باز داشته باشیم و یا اگر E-ECU تشخیص می دهد که بالانس سیلندرها تغییر کرده است .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- یونیت پمپ خراب است .
۳- کمپرس سیلندر کم است .
روش عیب یابی :
۱- اهم هر سیم پیچ برابر ۰.۵ اهم است .

خطای E-ECU PID 174

علائم خرابی :
علایم ظاهری ندارد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
PID – ۱۷۴

۲۹ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2306 دمای سوخت را اندازه گیری می کند و اگر ولتاژ پایه EA5 کمتر از ۰.۰۸ ولت یا بیشتر از ۴.۹۵ ولت باشد E-ECU خطا را اعلام می کند .

علل خرابی :
۱- در سیم بندی ایراد وجود دارد .
۲- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :

۱- تست ۲۸۴۰۷ از Vcads pro

۲- هنگامی که سوئیچ باز است در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد ولتاژ دو سر سنسور ۳.۳ ولت می باشد.

۳- اهم سنسور در حدود ۲.۴ کیلو اهم می باشد .

خطای شماره E-ECU PID 102

علائم خرابی :
۱- کاهش عملکرد یا افزایش عملکرد
۲- تولید دود
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
PID – ۱۰۲

۲۹ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2508 یک سنسور سه پایه از نوع سنسور فشار می باشد که وظیفه آن سنجش فشار هوای شارژ شده می باشد.اگر ولتاژ پایه EA3 از ۰.۰۸ ولت کمتر باشد یا از ۴.۹۵ ولت بیشتر باشد ، سیستم خطا تشخیص می دهد .

علل خرابی :
۱- سیم بندی ایراد دارد .

۲- سنسور معیوب شده است .

۳- سنسور متصل نیست .

روش عیب یابی :

۱- در حالتی که سوئیچ باز است ( اما موتور خاموش است ) ولتاژ بین پایه های EA5 , EA3 برابر ۱.۱ ولت می باشد.

۲- اهم دو سر سنسور بین پایه های ۱و ۳ هنگامی که سنسور را جدا کرده ایم برابر ۱۰۰ اهم می باشد .

خطای E-ECU PID 172

علائم خرابی :
۱- در هوای سرد دود اگزوز آبی رنگ می شود .
۲- فن خنک کننده با حداکثر سرعت کار می کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
PID – ۱۷۲

۲۸ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2501 دمای هوای شارژ شده را اندازه گیری می کند و اگر ولتاژ پایه EB3 کمتر از ۰.۰۹*Ubat باشد، E-ECU خطا را اعلام می کند .

علل خرابی :
۱- در سیم بندی ایراد دارد .
۲- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :

۱- تست Vcadspro 28407-8 از (تست سنسور SE2501 در حین عملکرد دستگاه )

۲- هنگامی که سوئیچ باز باشد ولتاژ دو سر سنسور در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد برابر ۲.۶ ولت است و در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد برابر ۱.۲ ولت است خواهد بود .

۳- هنگامی که سوئیچ باز باشد و سنسور را جدا کنیم ولتاژ پایه EB3 برابر ۵ است .

خطای E-ECU PID 108

علایم خرابی :
در ارتفاعات توان موتور کاهش می یابد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
PID – ۱۰۸

علل خرابی :
۱- ایراد داخلی درون کنترل یونیت .
۲- کنترل یونیت درمعرض فشار بالا یا خیلی پایین قرار گرفته است .
روش عیب یابی :
سنسور اندازه گیری فشار محیط درون کنترل یونیت موتور نصب می گردد و به صورت مجزا قابل بررسی نیست .

فقط توسط Vcadspro قابل بررسی می باشد .

Er دمای محیط

علایم خرابی :

روی صفحه نمایش پیام Er ظاهر می گردد .

۲۲ km/h ۱۲۳۰ rpm
۷۲
۰۹:۳۴ Er

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

۲۰ : (Wirrring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE807 یک سنسور دما می باشد . وظیفه آن اندازه گیری دمای محیط است . اگر ولتاژ پایه V-ECU از EB36 کمتر از ۰.۴۵ ولت یا بیشتر از ۴.۹۲ ولت باشد ، خطا ثبت می گردد .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- در محل اتصال سنسور کانکتور به خوبی نصب نشده است .
۳- در سیم بندی مشکل وجود دارد .
۴- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی:

۱- هنگامی که سوئیچ باز است و سنسور را قطع کرده ایم ولتاژ پین EB36 برابر ۵ ولت خواهد بود .

۲- اهم دو سر سنسور بین پایه های ۱و ۲ در دماهای مختل ف در جدول آورده شده است . به طور مثال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اهم سنسور ۰.۶ کیلو اهم است .

SE807 RESISTANCE AND VOLTAGE VALUES

(RESISTANCE (KΩ AIR TEMP(C
۶.۱ -۳۰
۳.۶ -۲۰
۲.۲ -۱۰
۱.۴ ۰
۰.۹ +۱۰
۰.۶ +۲۰
۰.۵ +۳۰
۰.۴ +۴۰
۰.۳ +۵۰

 

خطای رله توقف برف پاک کن

علایم خرابی :
برف پاک کن دچار مشکل می گردد .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Relay
Interval Wipper

روش عیب یابی :
۱- اهم بین پایه های ۸۵ و ۸۶ (بوبین رله ) در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در حدود ۲۹۰ اهم الی ۳۲۰ اهم است .
۲- اگر دو پایه در وضعیت قطع باشند باید اهم بین آن دو پایه بیش از ۲ مگا اهم باشد .

توقف ! برای کامپیوتر مشکل ایجاد شده است . ماشین را متوقف کنید.

علایم خرابی :
دنده در حالت خلاص تنظیم می گردید .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی قرمز رنگ روشن می گردد .
۲- بیزر به صدا در می آید .
۳- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

STOP
Computer Failure
Stop the Vehicle

(Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

علل خرابی :

۱- باس دیتا به لحاظ سیم بندی دچار مشکل گردیده است .

۲- درون دسته سیم کابل باس دیتای داخلی اتصال کوتاه شده است .

۳- یکی از ECU ها دچار مشکل شده است .

روش عیب یابی :

۱- اختلاف ولتاژ بین پین EB11 , EB24 بین ۰ تا ۵ ولت می باشد .

۲- اختلاف ولتاژ بین پین EB42 , EB38 بین ۰ تا ۵ ولت می باشد .

۳- اختلاف ولتاژ بین پین EB38 , EB11 بین ۲ تا ۵ ولت می باشد .

۴- اختلاف ولتاژ بین پایه CAN-High پایه ۱۶EC و شاسی در حدود ۲ الی ۵ ولت می باشد .

۵- اختلاف ولتاژ بین پایه CAN-Low پایه ۱۷EC و شاسی در حدود ۰ الی ۳ ولت می باشد .

۶- اختلاف ولتاژ بین پایه CAN-Low و CAN-High در حدود ۰ الی ۱ ولت می باشد .

۷- اهم بین پایه های EC16 , EC17 در حالتی که سنسور قطع شده باشد در حدود ۴۰ اهم می باشد.

خطای نشانگر دمای روغن گیربکس

علایم خرابی :
روی صفحه نمایش دمای روغن گیربکس ۰ درجه سانتیگراد نشان داده می شود .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردید .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

۱۲ : ( Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسورSE406 دمای روغن گیربکس را اندازه گیری می کند و اگر ولتاژ پایه EB21 از ۴.۷۹ ولت بیشتر و یا از ۰.۲۰ ولت کمتر باشد توسط V-ECU خطا تشخیص داده خواهد شد .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نشده است .
۲- سیم بندی ایراد دارد .
۳- سنسور معیوب است .

روش عیب یابی :
۱- اهم دو سر سنسور و همچنین ولتاژ دو سر سنسور هنگامی که سوئیچ باز باشد طبق جدول قابل بررسی است .
مثلاً : اگر دمای روغن گیربکس ۲۰ + درجه سانتیگراد باشد اهم سنسور ۱۷ کیلو اهم خواهد بود و ولتاژ در سر سنسور هنگامی که سوئیچ باز است در حدود ۴.۲۲ ولت خواهد بود.

۲- اگر سنسور را جدا کنیم و سوئیچ باز باشد ولتاژ پایه EB21 در حدود ۵ ولت خواهد بود .

خطای نشانگر دمای خنک کننده موتور

علایم خرابی :
۱- گیج دما عدد ۰ را نشان می دهد .
۲- فن خنک کننده در سرعت ماکزیمم دوران می کند .
عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- لامپ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردید .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Engine
Coolant Temp

۲۹ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسورSE2606 دمای خنک کننده بعد از رادیاتور را نشان می دهد و اگر ایرادی وجود داشته باشد اعلام می کند ، هنگامی که ولتاژ پایه EA25 از ۰.۰۸ کمتر باشد E-ECU  خطا را ثبت می کند .

علل خرابی :

۱- سنسور متصل نشده است .
۲- سیم بندی ایراد دارد .
۳- سنسور معیوب است .
روش عیب یابی :

۱- هنگامی که سوئیچ در حالت باز ( ۱) با توجه به دما مقدار ولتاژ بین EA5-EA25 برابر ۰.۳ ولت الی ۴.۷ ولت می باشد .

۲- ولتاژ پایه EA25 در حالتی که سنسور را جدا کرده ایم برابر ۵ ولت است .

۳- اهم پین سنسور ۱ و ۲ در حدود ۰.۷۶ کیلو اهم الی ۱۲.۷ کیلو اهم است که به دمای بستگی دارد .

خطای E-ECU SID 232

علائم خرابی :
۱- اعلام خرابی برای فشار روغن موتور و یا فشار بوستر .
۲- توان کم موتور است .
عکس العمل کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
E – ECU
PID – ۲۳۲

شرح عملکرد :

اگر ولتاژ پایه EA4 از ۵.۵ ولت بیشتر شود و یا از ۴.۵ ولت کمتر شود اعلام خطا خواهد شد.

علل خرابی :

۱- سیم بندی ایراد دارد .
۲- سنسور اتصال کوتاه شده است .

روش عیب یابی :

ولتاژ پایه EA4 باید در محدوده بین ۴.۵ ولت الی ۵.۵ ولت باشد .

خطای نشانگر فیلتر هوای موتور

علایم خرابی :
۱- مصرف سوخت بالا
۲- فن خنک کننده با حداکثر سرعت کار می کند .
عکس العمل کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو ظاهر می گردد .

ERROR
Monitoring
Engine
Air Filter

۲۸ : ( Wirring Diagram ) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE2505 سنسور فشار می باشد و هنگامی که فیلتر هوا کثیف باشد ، به اپراتور اطلاع می دهد باید فیلتر را تعویض کند . اگر ولتاژ پایه EB17 از بیشتر شود و از ۰.۹۱ *Ubat  کمتر شود ۰.۹*Ubat خطا را تشخیص می دهد و اعلام می کند .

علل خرابی :
۱- فیلتر هوا کثیف است .
۲- در سیم بندی ایرادی وجود دارد .
۳- سنسور معیوب شده است .
روش عیب یابی :
۱- در هنگامی که سوئیچ باز می باشد ولتاژ بین پین های ۱ و ۲ برابر ۳ ولت است . ( سنسور متصل است )
۲- ولتاژ پین ۱ نسبت به بدنه در حالت سوئیچ باز و هنگامی که سنسور قطع است برابر ۰.۸*Ubat می باشد .
۳- اهم بین پین های ۱ و ۲ در حالتی که باتری قطع است برابر ۳۳۰ اهم می باشد.

خطا عملکرد کاهش پدال گاز فعال شده

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو نمایش می یابد .

ERROR
Accelerator Pedal
Reduced Function
Activated

۲۷ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

APS (سنسور پدال گاز ) برای تنظیم عملکرد گاز دستی به کار می رود ، اگر I-ECU ولتاژ پین p3.9 را کمتر از ۰.۲۵ ولت یا بیشتر از ۴.۷۵ ولت ثبت کند خطا آشکار خواهد شد .

روش عیب یابی :

۱- هنگامی که سوئیچ باز است ، اگر پدال گاز رها باشد ولتاژ بین p3.9 , p3.3 برابر ۰.۳ ولت است و هنگامی که سوئیچ باز است ، اگر پدال گاز رها باشد ولتاژ بین p3.9 , p3.3 برابر ۲.۳ ولت است .

۲- ولتاژ پین B) p3.3) در حالتی که سوئیچ باز است اما سنسور را جدا کرده ایم ۵ ولت است .

۳- اهم دو سر سنسور B,C در حدود ۲.۵ کیلو اهم است .

خطای نشانگر فشار روغن گیربکس

عکس العمل سیستم کنترلی :
۱- چراغ هشدار مرکزی کهربایی روشن می گردد .
۲- روی صفحه نمایش پیام روبرو نمایش داده می شود .

ERROR
Monitoring
Transmission
Oil Pressure

۱۲ : (Wirring Diagram) شماتیک سیم بندی

شرح عملکرد :

سنسور SE405 فشار روغن گیربکس را اندازه گیری می کند ، اگر ولتاژ پایه EB4 برای مدت زمان بیشتر از ۱۰۰msec از ۰.۲۵ ولت کمتر شود و یا از ۴.۷۵ ولت بیشتر شود V-ECU خطا را ثبت می کند .همچنین اگر موتور حداقل برای ۲ ثانیه خاموش گردد و در همان زمان فشار ۲bar  افزایش یابد خطا توسط V-ECU تشخیص داده خواهد شد .

علل خرابی :
۱- سنسور متصل نیست .
۲- کانکتور سنسور به درستی نصب نشده است .
۳- سیم بندی ایراد دارد .
۴- سنسور معیوب شده است .

روش عیب یابی :

۱- ولتاژ پایه EB40 هنگامی که سنسور را جدا کرده ایم و سوئیچ باز است در حدود ۵ ولت است .

۲- بین پایه های EB4 , EB24 در شرایطی که موتور خاموش است اما سوئیچ باز است ولتاژی در حدود ۰.۵ ولت برقرار است .

۳- بین پایه های EB4 , EB24 در شرایطی که موتور خاموش است اما سوئیچ باز نیست اهمی در حدود ۴.۶ کیلو اهم وجود دارد .

 

 

 

7 نظر در “راهنمای کاربردی لودر L90E & L120E – قسمت دوم

 1. امین گفت:

  عالی بود. چطور میشه به فایل قابل دانلودش دسترسی پیدا کرد؟

 2. محمد گفت:

  سلام تقدیر و تشکر میکنم از اطلاعات درج شده خیلی کمکم میکند من رو دستگاه ال نود ای کار میکنم.

  1. علی یادگاری گفت:

   محمد جان صمیمانه خوشحالیم که اطلاعات مجموعه برای شما مفید بوده. نظر شما انرژی بخش ماست

 3. محمد زارع گفت:

  متشکرم از اطلاعات داده شده…

  1. علی یادگاری گفت:

   خواهش میکنم محمد جان

 4. محمد رضا حیدری گفت:

  ممنونم ازاطلاعات مفید شما خیلی عالی وبا وضوح کامل توضیح دادید

  1. علی یادگاری گفت:

   محمدرضا جان خوشحالم راضی هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *